Refusion og anmeldelse af sygdom

Refusion og anmeldelse

Hvis du har en medarbejder, der er blevet syg, skal du anmelde sygefraværet til kommunen seneste 4 uger efter 1. fraværsdag.

Du anmelder fraværet enten via den landsdækkende digitale løsning på virk.dk, eller på en papirblanket (DP 201) som du kan rekvirere i medarbejderens opholdskommune. I begge tilfælde kan du anmelde sygefraværet direkte til kommunen uden medarbejderens underskrift.

Der er mulighed for at dispensere fra 4 ugers fristen, når der foreligger særlige omstændigheder.

Kommunen kan udbetale refusion, når overskridelse af fristen skyldes
  • forhold som i det væsentlige må tilskrives lønmodtageren,
  • forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til forholdene, eller
  • når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor. Når anmodning om refusion indgives senere end 6 måneder fra 1. fraværsdag kan der ikke dispenseres.
For yderligere information kan du henvende dig til Ydelseskontoret
Sidst opdateret: 15.03.2017