Kørselsreglement for taxaer i Viborg Kommune

Taxaskilt

Kørselsreglement for taxier i Viborg Kommune

(Geografisk område = Gl. Viborg Kommune fra 2006)

I medfør af § 13, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 fastsættes følgende bestemmelser for taxikørsel i Viborg Kommune (Geografisk område = Gl. Viborg Kommune 2006)

Tilladelsesindehavere

§ 1

A. Tilladelsesindehavere skal føre stadig tilsyn med deres vogne. De skal påse, at vognene er i forsvarlig stand, og at der ved deres benyttelse ikke begås overtrædelse af gældende forskrifter. 

B. Det påhviler tilladelsesindehavere at føre tilsyn med, at de hos ham beskæftigede chauffører er i besiddelse af gyldigt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring samt af førerkort udstedt af Viborg Kommune og Viborg Taxa.

Førere af taxier

§ 2

A. Under udførelsen af tjenesten skal førerne være velsoignerede og udvise høflig optræden, være kunderne behjælpelig med ind- og udstigning af vognen, og ligeledes være behjælpelig med deres evt. bagage.
Påklædningen skal være uniformspræget, og samtlige beklædningsdele skal altid være rene, hele og velholdte. Det samme er gældende for fodtøjet.

Uniformen består af:

Bukser:
Terylene/gabardine – farverne mørkeblå eller sort. Max., 2 side- og 2 baglommer. Kvindeli-ge førere må i stedet for bukser anvende nederdele.
Korte bukser (knickers). I perioden 01.05 – 30.09 kan uniformslignende korte bukser (købt gennem Viborg Taxa * anvist leverandør) også anvendes.
Uændret buksemodel.
Korte bukser – skal nå til knæ, dog må knæ være friholdt.
Kørselsopgaver, hvor der ikke må anvendes korte bukser, skal respekteres.
Strømper:
Mørkeblå eller sorte (ensfarvede) skal anvendes.
Skjorter:
Farverne lyseblå eller hvidt.
Polo:
Ensfarvede hvide
Trøjer:
Farverne mørkeblå eller sort.
Jakker:
Farverne mørkeblå eller sort
Fodtøj:
Joggingsko må ikke anvendes, hvorimod farven på fodtøj skal harmonere med uniformens øvrige beklædningsgenstande.
Sixpence:
Farverne mørkeblå eller sort. Perioden 01.05 – 30.09 også hvidlige/lysegrå.
Caps:
(Skal være logofri) Taxa/samarbejdspartners log må anvendes.
For begge typer gælder, at kasketskygge skal være fremadvendt.

Under udførelsen af taxikørsel skal der bæres Taxas bomærke, og ingen andre end de af taxa godkendte mærker eller emblemer må bruges. Ligeledes må der ikke efter endt kørsel/tjeneste ved evt. værtshusbesøg anvendes beklædningsdele med Taxas bomærke påsat. Bomærke, som er svarende til evt. samarbejdspart-ner, som Viborg Taxas Økonomiske Forening beslutter:
B. Tavshedspligt – det er forbudt føreren af en taxi at videregive til tredje person oplysninger m.v., der måtte være kommet til hans kendskab i forbindelse med taxikørsel.

C. Brug af mobiltelefoner – det er ikke tilladt føreren af en taxi, at udføre telefonsamtale så længe der er kunder i taxien. Undtaget er dog de situationer, hvor dette sker på kundens foranledning.

D. Bestillinger på kørsel skal enten ske via bestillingskontoret, hvis vognmanden er tilknyttet et sådant eller via holdeplads / ”kapring”. Ikke via mobiltelefon.

E. Chaufføren skal på forlangende fra passagerer eller politi fremvise førerkort.

§ 3

A. Såfremt føreren under udførelsen af tjenesten konstaterer, at vognen ikke er i forskrifts-mæssig stand, påhviler det ham omgående at tage den ud af drift.

B. Bil og bagagerum skal holdes rent og ryddeligt. Stativ til cykel eller barnevogn i bagage-rummet skal anbringes således, at det ikke kan beskadige kundernes bagage.

C. Føreren er ansvarlig for, at vognen er forsynet med vejviser og kort, eller navigation, kvitteringsblanketter samt reb eller remme til fastspænding af bagage, cykler og barnevogne.

D. I vognen skal forefindes opslag med bestillingskontorets navn og telefonnummer samt tilladelsens nummer.

E. I vognen skal gældende takst- og kørselsreglement forefindes.

§ 4

A. Der må i en hyresøgende førstevogn, når den befinder sig på holdeplads, ikke befinde sig andre personer end føreren.

B. Føreren må ikke søge opnået hyre ved tegngivning eller tilråb til forbipasserende.

C. Føreren må ikke sikre sig hyre forud for andre taxikørere ved betaling – direkte eller indirekte – af provisioner, dusører, rabatydelser, leje for eneretten af til- og frakørsel til offentlige lokaler, hvorved andre taxier forhindres i at indtage deres plads i mulige hyrevognsrækker.

D. Føreren skal altid køre den korteste vej, med mindre kunden angiver en anden rute.

E. Forud for aftale om kørsel over bro- eller tunnelforbindelse, hvor der skal betales afgift, skal chaufføren oplyse kunden om prisen herfor.

F. På forlangende har chaufføren pligt til at udskrive kvittering for modtaget betaling og udført kørsel.

§ 5

A. Der må kun optages det antal passagerer vognen er godkendt til. Brug af sikkerhedssele henvises til færdselslovens bestemmelser.

B. Personer, der kan tilsmudse vognen, og personer, der er kendeligt berusede, kan kun optages som passagerer, når det antages fornødent af hensyn til deres liv og helbred.

C. Der må ikke ryges i taxien. E-cigaretter er også omfattet heraf.

D. Køretøjer, der anvendes til taxikørsel, skal være forsynet med indvendig tv-overvågning

§ 6 

A. Henstillinger fra bestillingskontoret, der kan gives i henhold til de i kontorets vedtægt inde-holdte ordensforskrifter, skal straks efterkommes af føreren.

§ 7

A. Føreren skal omgående give bestillingskontoret meddelelse om effekter, som kunderne har glemt i vognen. Føreren skal samtidig give meddelelse om, til hvilken politistation effekterne er/vil blive indleveret.

B. Såfremt en kunde kommer til skade under kørslen eller hans ejendele beskadiges, skal fø-reren omgående underrette bestillingskontoret om hændelsesforløbet og skadens omfang.

C. Ved enhver tvist angående betalingen har chaufføren på forlangende pligt til at køre pas-sageren til nærmeste politistation, hvor tvisten forelægges den vagthavende. 

§ 8

A. Ved indkørsel på de af Byrådet i henhold til taxibekendtgørelsen oprettede holdepladser skal vognene slutte op i rækkefølge efter deres ankomsttidspunkt. Føreren skal tage tur fra holdepladsen i den rækkefølge, med mindre bestilleren selv vælger en bestemt vogn. Enhver fører skal, med mindre de færdselsmæssige forhold taler imod, uopholdeligt give plads for udkørsel, såfremt en bagved holdende hyrevogn er blevet hyret enten ved per-sonlig henvendelse, eller ved en telefonisk bestilling.

FORSKRIFTER FOR PUBLIKUMSBETJENING
A. Der er udarbejdet særlige regler for betjening, nattevagtturnus, (langture  m.v.).
Disse regler er godkendt af foreningen Viborg Taxas generalforsamling, og kan kun æn-dres ved generalforsamlingsbeslutning.

B. Når en vogn er i drift, skal føreren tilmelde sig anlægget.

C. I radiokorrespondancen mellem vogn og bestillingskontor, må der kun anvendes korte og præcise meldinger. Det er ikke tilladt at fremkomme med uvedkommende kommentarer, indledes diskussion om radioprocedure eller føre private samtaler
Når radioen anvendes, skal eventuel musikradio eller lignende i vognen slukkes.

D. Når en vogn er tilmeldt bestillingskontoret, har føreren pligt til at holde radioen åben og be-svare opkald fra bestillingskontoret, ligesom føreren har pligt til at melde sig til udkaldte ture, når vognen er ledig inden for det område, hvor der kaldes en ledig vogn.

E. Ved ankomst til en holdeplads skal føreren af først ankomne vogn straks meddele bestil-lingskontoret sin tilstedeværelse.

F. Når en vogn ankommer til den telefonbestilte adresse, og kunden ikke umiddelbart indfin-der sig ved vognen, har føreren pligt til at vente mindst 5 minutter.

G. Ser en vogn sig ikke i stand til at udføre den udkaldte tur, må vognen forlade pladsen.

H. Har en vognmand chauffør på vognen, har vognmanden pligt til at instruere denne grundigt i kørselsforskrifterne. Klage vedrørende overtrædelse af kørselsforskrifterne skal med vel-begrundet bevisførelse straks rettes til ledelsen.

I. Tvivlsspørgsmål må rettes skriftligt til ledelsen.

Hermed ophæves tidligere kørselsreglement af 22. juni 2005.

Ovenstående vedtaget på Teknisk Udvalgs møde den 29. oktober 2014.

        Johannes Vesterby                               Per Christensen
                           
         Udvalgsformand                              Chef for Trafik og Veje

Sidst opdateret: 20.11.2015