Prækvalifikation af Anlæg gågade Nedre Gravene/Mathias Port

Nedre Gravene - Sct. Mathias Port, ombygning til gågader, herunder ledningsomlægninger

1.0 INDLEDNING

Viborg Kommune har besluttet at udskifte belægningerne i den nedre del af Gravene og Sct. Mathias Port (Sct. Mathias Gades vestlige del), således at gaderne får den samme brostensbelægning som de øvrige gågader.

Arbejdet omfatter anlægs- og belægningsarbejde samt ledningsomlægninger for forsyningsselskaberne.

Bygherre:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Kontaktoplysninger:
Dan Yding Hahn Rasmussen
dar@viborg.dk
Direkte tlf.: 87 87 51 10

Rådgiver og kontakt i forbindelse med prækvalifikation og udbud:

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg
Kontaktoplysninger:
Benny Taul Bjerre
btb@vibing.dk
Direkte tlf.: 40 94 02 90

2.0 PROJEKTBESKRIVELSE

Arbejdet udføres på baggrund af hovedprojekt og omfatter istandsættelse og om-bygning af gågaderne Nedre Gravene og Sct. Mathias Port, i alt ca. 280 m gågade.

Belægningen opbrydes, ny afvanding, ny granitbelægning og belysning udføres, og der skal leveres og opsættes udstyr i form af bænke, cykelstativer m.m.

Granitmaterialer skal leveres af anlægsentreprenøren.

I arbejdet indgår udgravnings-, omkringfyldnings- og tilfyldningsarbejdet for følgende ledningsanlæg:

 • Kloak
 • Fjernvarme
 • Nye kabeltracéer (kabelrør) for el- og kommunikationskabler i alle gader langs facader (begge vejsider)

Projektområdet omfatter ca. 4.200 m² med flg. hovedmængder:

 • Brolægning ca. 3.700 m²
 • Asfaltbelægning ca. 440 m²
 • Kloakarbejder ca. 205 m regnvandsledning (ø250-450)
  Ca. 10 punktreparationer på fællesledning
 • Fjernvarmearbejder ca. 450 m (enkeltrør, ø33,7/125-ø273/500)
  Optagning af ca. 700 m betonkanaler eller gl. prærør
 • Afvandingsarbejder i form af rendestensbrønde inkl. ledninger.
 • Gravearbejde for elkabler og kommunikationskabler i begge sider af gaderne – tracelængde ca. 700 m
 • Beplantning – bede og enkeltræer ca. 60 m²

Den samlede økonomiske anlægsramme for arbejdet ekskl. grave- og tilfyldningsarbejde for ledningsarbejder udgør i størrelsesordenen 10-11 mio. kr.

3.0 TIDSPLAN

Offentliggørelse af prækvalifikation: 5. april 2018

Anmodning om prækvalifikation: 26. april 2018

Udvælgelse af entreprenører: 9. maj 2018

Tilbudsfase: 15. maj – 7. juni 2018

Arbejdet skal udføres i følgende perioder, alle måneder inkl.:

 • Sct. Mathias Port: August - november 2018
 • Nedre Gravene: Marts – september 2019
 • Fugearbejde: Maj – august 2020

 

4.0 BETINGELSER FOR DELTAGELSE

 

4.1 Nødvendige oplysninger og formalia fra bydende

Følgende oplysninger skal afleveres af ansøger:

1. Virksomhedens fulde navn, selskabsform, CVR nr., adresse, telefonnummer og email samt kontaktoplysninger på kontaktperson, herunder e-mail. Ved konsortium eller anden sammenslutning af virksomheder skal oplysninger angives for alle parter. Dette gælder ligeledes for underentreprenører, hvis deres referencer er anvendt.
Et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder skal endvidere oplyse, hvem der kan tegne konsortiet og dennes kontaktoplysninger, herunder email. 

2. Tro- og loveerklæring om, at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger, skal afleveres i underskreven stand.
De krævede oplysninger afleveres for alle virksomheder i et evt. konsortium eller anden sammenslutning af virksomheder.

4.2 Sprog

Forhandlings-, møde- og arbejdssprog vil være dansk, og entreprenørens repræ-sentant på byggepladsen skal kunne tale og skrive flydende dansk. Der skal til stadighed være en dansktalende medarbejder på pladsen.

4.3 Kontrakt

Kontraktens varighed er 26 måneder fra tildeling af kontrakten. Kontrakten kan ikke forlænges iht reglerne i AB92.
Der er krav om sikkerhedsstillelse (entreprenørgaranti) iht. AB92.
Såfremt ordren tildeles et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, som kan tegne sammenslutningen over for Viborg Kommune.

4.4 Evalueringskriterier

Udbuddet udføres efter tilbudsloven som begrænset udbud med prækvalifikation. I prækvalifikationen vil de bydende entreprenører blive vurderet på nedenstående punkter. Ordregiver vil prækvalificere 4-5 deltagere.
I det omfang, ansøgerne opfylder mindstekravene, ønsker udbyder så vidt muligt at sammensætte et felt af tilbudsgivere bestående af såvel store, mellemstore som små virksomheder med henblik på at skabe den for udbyder mest optimale konkurrencesituation. I vurderingen indgår ikke antallet af referencer, men i højere grad den enkelte references kvalitet.
Ved det efterfølgende udbud vil kriteriet være laveste pris.
Evalueringspunkter:

Punkt  Beskrivelse  
 A  Erfaring med tilsvarende opgaver
 B  Omsætning og egenkapital
 C  Omsætning og egenkapital

A Erfaring med tilsvarende opgaver

Ansøger skal levere referencer med beskrivelse af opgaver med tilsvarende karakter og størrelse, jf. afsnittet om beskrivelse af opgaven. Referenceopgaverne skal være gennemført og afsluttet i perioden 2013-2018. Referencer, som er afsluttet tidligere, tages ikke i betragtning. Ved referencer vedrørende projekter, som endnu ikke er afsluttet, skal det tydeligt fremgå, hvilke arbejder som er afsluttet.
Referencerne skal enkeltvis eller samlet omfatte alle følgende fagområder i prioriteret rækkefølge:

 • Brolægningsarbejder
 • Kloakarbejder
 • Gravearbejder for fjernvarmeledninger
 • Gravearbejder for el og kommunikationskabler
 • Jordarbejder i form af rydning, afgravning og opbrydning af belægninger
 • Beplantning i gadearealer

Der må maksimalt leveres 10 referencer af max 1 A4 side pr. reference. Referencerne skal så vidt muligt indeholde oplysninger om anlægssum, opgavens indhold, ansøgers rolle, udførelsessted, udførelsestidspunkt og ordregiver. Hvis der har været benyttet underentreprenører skal disse og deres andel af arbejdet nævnes på referencen.
Såfremt ansøger benytter sig af underleverandører til udbuddet, må der maksimalt leveres 10 referencer samlet. Der skal leveres støtteerklæring fra underentreprenør, hvis deres tekniske kapacitet anvendes.

B Omsætning og egenkapital:

Ansøger skal levere ledelses- eller revisorattesteret erklæring om nøgletal vedrørende omsætning og egenkapital før skat for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Oplysninger skal afleveres for alle virksomheder i et konsortium eller anden sammenslutning af virksomheder.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. underleverandører eller andre virksomheder i samme koncern som ansøger), skal ansøger fremlægge dokumentation for, at de pågældende enheder har afgivet juridisk bindende tilsagn om, at de vil stille økonomiske ressourcer til rådighed for ansøger til brug for udførelsen af den udbudte opgave. Derudover skal ansøger fremlægge oplysninger som nævnt i første afsnit angående ledelses- eller revisorattesteret erklæring om nøgletal for den/de pågældende virksomheder.

Nystartede virksomheder, der ikke har mulighed for at fremlægge oplysningerne skal i stedet fremlægge tilsvarende oplysninger, som kan dokumentere ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet.

Omsætning, mindstekrav: Omsætningen for de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal minimum være 25 mio. kr.

Egenkapital, mindstekrav: Ansøger skal som minimum kunne dokumentere en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger er et konsortium skal samtlige deltagere opfylde ovenstående krav.

C Organisation/bemanding

Ansøger skal vedlægge bilag med kort beskrivelse af organisationen. Beskrivelsen må maksimalt fylde 3 A4-sider (excl. diagrammer). Derudover skal vedlægges maksimalt 5 CV'er (á maks. 2 A4-sider) på nøglemedarbejdere (minimum 1 formand, 1 brolægger og 1 kloakmester).
Der skal vedlægges en redegørelse for entreprenørens antal beskæftigede samt oplysning om uddannelses- og ansættelsesforhold. Herunder præciseres, at kun entreprenører som beskæftiger faglærte brolæggere vil blive prækvalificerede.
Detailkloakker skal udføres af en person med kloakmestereksamen.
På arbejdspladsen skal være en fuldtidsformand, med mindst 5 års erfaring.

5.0 SOCIALT ANSVAR

Ansøger skal redegøre for at Viborg kommunes indkøbs- og udbudspolitik af 31.08.2016 efterleves.

Anvendelse af arbejdsklausuler

Viborg Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser.

Anvendelse af uddannelsesklausuler

Som udgangspunkt skal 10% af de ansatte i virksomheden skal være lærlinge/elever i erhvervsuddannelsespraktik.

Dette skal dokumenteres i forbindelse med kontraktforhandlingerne

Viborg kommunes indkøbs- og udbudspolitik af 31.08.2016 kan hentes på:
https://kommune.viborg.dk/~/media/Kommune/POLITIK/Politikker-og-strategier/Politikker-og-strategier-for-erhverv-og-beskaeftigelse/Filer/Revideret-Indk%C3%B8bs--og-udbudspolitik-2016.pdf?la=da

6.0 ANMODNINGEN OM PRÆKVALIFIKATION SKAL SENDES TIL:

 
Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg
Att.: Benny Taul Bjerre
Mail: btb@vibing.dk
senest 26. april 2018 kl. 12.00

Ansøgningen om prækvalifikation indgives i elektronisk form (som samlet pdf-fil) pr. mail eller fx i form af USB-stik.

Baggrundsmateriale, udbudstidsplan mv. samt spørgsmål og svar vedrørende udbud/prækvalifikation sendes til de virksomheder, som ved afsendelse af en mail til btb@viborg.dk, har tilkendegivet deres interesse for udbuddet/prækvalifikationen.

Sidst opdateret: 07.02.2020