Nyt parkeringshus og forplads ved Fischers Plads

Viborg Kommune udbyder totalentreprise vedrørende nyt parkeringshus og forplads ved Fischers Plads

1.0 INDLEDNING

Viborg Kommune ønsker at opføre et nyt P-hus samt renovere forpladsen foran Sct. Mathias Centret ved Fischers Plads i Viborg.

Foruden en gedigen kvalitet af byggeriet med lave vedligeholdelsesomkostninger er det bygherrens ønske, at bygningerne fremstår med en diskret arkitektonisk fremtræden, der får bygningerne til at passe ind i områdets helhed og lokalplanens intentioner.

Der foreligger skitseforslag udarbejdet af Viborg Ingeniørerne og Erik Arkitekter. Forslaget skal følges.

Nærværende udbud omfatter totalentreprise i henhold til ABT 18.

Bygherre:
Viborg Kommune
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
Kontaktoplysninger:
Civilingeniør Britt Bak Odgaard,
Direkte tlf.: 8787 5118
Mail bo1@viborg.dk

Rådgiver og kontakt i forbindelse med udbud:
Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg
Kontaktoplysninger:
Karsten Lindberg
Tlf. 4071 7361
Mail: kl@vibing.dk 

2.0 PROJEKTBESKRIVELSE

Kort beskrevet omfatter totalentreprisen følgende:
• Nedbrydning af resterne af tidligere parkeringskælder
• Opførelse af nyt parkeringshus med forskudte dæk som præfabrikeret ele-mentbyggeri på 4 niveauer med 59-69 parkeringspladser pr. niveau
• Parkeringshus forberedes for en senere overbygning med to forskudte dæk-niveauer.
• Udvidelse med ny parkeringskælder ved. eksisterende rampe på forplads
• Renovering af forplads
• Renovering af Fischers sti

Den samlede økonomiske anlægsramme for arbejdet udgør ca. 28 mio. 

3.0 TIDSPLAN

Tilbudsfase: 13. januar – 10. februar 2020
Anlægsarbejdet skal udføres i perioden:  marts – oktober 2020 

4.0 BETINGELSER FOR DELTAGELSE

4.1 Sprog
Forhandlings-, møde- og arbejdssprog vil være dansk, og entreprenørens repræ-sentant på byggepladsen skal kunne tale og skrive flydende dansk. Der skal til stadighed være en dansktalende medarbejder på pladsen.

4.2 Kontrakt
Kontraktens varighed er ca. 10 måneder fra tildeling af kontrakten.
Der er krav om sikkerhedsstillelse (entreprenørgaranti) iht. ABT 18.

4.3 Minimumskrav
Totalentreprenøren skal opfylde følgende minimum økonomiske og tekniske krav for at være konditionsmæssig.

Økonomiske krav:
• Totalentreprenørens årsomsætning skal i de seneste 3 regnskabsår have væ-ret minimum 60 mio. kr. ekskl. moms.
• Totalentreprenørens egenkapital skal i de seneste 3 regnskabsår have været gennemsnitlig 15 mio. kr. ekskl. moms.

Tekniske krav:
• Reference for 3 sammenlignelige p-parkeringshuse/kældre, heraf skal min. 2 være parkeringshuse i princip som det udbudte.
• Reference for 5 sammenlignelige anlægsprojekter, der indeholder elementerne fra forpladsen.

Referencerne skal være fra igangværende byggerier eller byggerier afleveret in-den for de sidste 10 år (inkl. 2010). Projekterne skal være gennemført som totalentreprise.

Referencerne skal indeholde en kort beskrivelse af projektet samt ansøgers rolle. Beskrivelsen bør indeholde følgende:
• Projektnavn
• Bygherre
• Ansøgers ydelser i relation til gennemførelse af totalentreprise
• Entreprisesum ekskl. moms
• Opgavens størrelse opgivet i brutto m²
• Opførelsesperiode

Tilbuddet skal som minimum indeholde følgende:
• Udfyldt tilbudsliste
• Udfyldt tro og love erklæring om forfalden gæld
• Sidste 3 års regnskab (max. 10 sider)
• Liste over referencer af P-huse og anlægsprojekter (max. 10 sider)
• Organisation og nøglepersoner (max. 10 sider)
• Angivelse af hvilke rådgivende firmaer og underentreprenører, der tilknyttes opgaven.

4.4 Tildelingskriterier

Tildelingskriteriet er laveste pris.
Der bliver ikke ydet vederlag for tilbud.

5.0 SOCIALT ANSVAR

Ansøger skal i forbindelse med kontraktforhandlingen redegøre for, at Viborg kommunes indkøbs- og udbudspolitik af 20.06.2018 efterleves. Politikken kan ses på www.viborg.dk/udbud.

6.0 PROJEKTWEB

Udbudsmaterialet findes på Ibinder og al kommunikation og aflevering af tilbud fo-regår på denne platform.
Udbudsmaterialet kan hentes via nedenstående link:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kkditzevxd

Sidst opdateret: 07.02.2020