Byggemodning Arnbjerg Entreprise 3

Viborg kommune ønsker at byggemodne ca. 114 grunde og 6 grunde til tæt/lav byggeri i Arnbjerg iht. lokalplan 477.

ORIENTERING

Byggemodningen udbydes i 6 entrepriser i løbet af foråret 2018.

Arbejdet skal udføres i løbet af 2018.

Nærværende udbud er fjerde entreprise – entreprise 3.

Byggemodningen udbydes i samarbejde med Energi Viborg A/S

OMFANG

Entreprise 3 omfatter etablering af 33 parcelhusgrunde. Herunder to ny adgangsveje fra fordelingsvejen (Arnbjerg Alle) ind i byggemodningsområdet (Åkanden). Endvidere skal der etableres tilhørende grøfter til regnvandsafledning.

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

  • Afvandingsledninger (topslidset dræn) ø100-ø200 ca. 250 lbm.
  • Regnvandsledninger inkl. stikledninger ø150 – ø400 ca. 150 lbm.
  • Spildevandsledninger ø160-ø200 ca. 765 lbm hovedledninger + 270 m stikledninger
  • Råjord og muldarbejde - at afgrave ca. 5000 m³
  • Til bortskaffelse ca. 4500 m³
  • Til genindbygning ca. 500 m³
  • Stabilgrus at levere og indbygge ca. 1300 m³
  • Bundsikring at levere og indbygge ca. 1800 m³
  • Asfalt ca. 4000 m²
  • Etablering af grøfter i eget trace 1100 lbm (jordarbejde ca. 2100 m³, jorden udsættes)

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 30. juli 2018 til 30. november 2018.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail:tj@vibing.dk, og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra torsdag den 12. april 2018.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "LICITATION: Byggemodning Arnbjerg, lokalplan 477 – Entreprise 3” og indleveres til:

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

senest torsdag den 3. maj 2018 kl. 13.00.

På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020