Byggemodning Arnbjerg Entreprise 2

Viborg kommune ønsker at byggemodne ca. 114 grunde og 6 grunde til tæt/lav byggeri i Arnbjerg iht. lokalplan 477.

Byggemodningen udbydes i 6 entrepriser i løbet af foråret 2018.

Arbejdet skal udføres i løbet af 2018.

Nærværende udbud er tredje entreprise – entreprise 2.

Byggemodningen udbydes i samarbejde med Energi Viborg A/S

OMFANG

Entreprise 2 omfatter etablering af 17 parcelhusgrunde samt nyt regnvandsbassin. Herunder en ny adgangsvej fra fordelingsvejen (Arnbjerg Alle) ind i byggemodningsområdet (Nøkkerosen). Endvidere skal der etableres tilhørende grøfter til regnvandsafledning.

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

  • Afvandingsledninger ø160-ø600 ca. 150 lbm.
  • Spildevandsledninger ø160-ø200 ca. 600 lbm hovedledninger + stikledninger
  • Jordarbejde ca. 2550 m²
  • Grusbærelag ca. 2670 m²
  • Asfalt ca. 2370 m²
  • Etablering af regnvandsbassin (jordarbejde 4315 m³)
  • Etablering af grøfter i eget trace 415 lbm. (jordarbejde 810 m³)

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 26. april 2018 til 26. oktober 2018.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: tj@vibing.dk, og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra onsdag den 21. marts 2018.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "LICITATION: Byggemodning Arnbjerg, lokalplan 477 – Entreprise 2” og indleveres til:

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

senest onsdag den 11. april 2018 kl. 13.00.

På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020