Byggemodning Arnbjerg entreprise I, vej- og kloakentreprise

Viborg kommune ønsker at byggemodne ca. 114 grunde og 6 grunde til tæt/lav byggeri i Arnbjerg iht. lokalplan 477

OMFANG

Entreprise 1 omfatter etablering af 17 parcelhusgrunde, 1 storgrund for institutionsbyggeri samt nyt regnvandsbassin. Herunder en ny adgangsvej fra fordelingsvejen (Arnbjerg Alle) ind i byggemodningsområdet (Søakset). Endvidere skal der etableres tilhørende grøfter til regnvandsafledning.

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

  • Afvandingsledninger ø250-ø700 ca. 100 lbm.
  • Spildevandsledninger ø160-ø200 ca. 375 lbm
  • Jordarbejde ca. 4400 m3
  • Grusbærelag ca. 3415 m2
  • Asfalt ca. 3035 m2
  • Etablering af regnvandsbassin (jordarbejde 2600 m3) 

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 16. april 2018 til 31. august 2018.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: tj@vibing.dk, og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra onsdag den 7. marts 2018.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "LICITATION: Byggemodning Arnbjerg, lokalplan 477 – Entreprise 1” og indleveres til:

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

senest tirsdag den 27. marts 2018 kl. 13.00.

På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020