Klagevejledning

Beskyttelse af jord og grundvand. §19 i Lov om miljøbeskyttelse

Klage over afgørelser
Tilladelse efter § 19 i Lov om miljøbeskyttelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 91-100. Dem der kan klage er: Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. § 98-100.

Indgivelse af klage
Du klager via klageportalen for nævnene i nævnenes hus - link til Klageportalen.
Du logger på typisk med Nem-Id.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr
Når privatpersoner skal der betales et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Yderlig information om betaling findes på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Virkning af klage
En klage over miljøgodkendelser, tilladelser eller andre afgørelser efter Lov om miljøbeskyttelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, tilladelsen eller anden afgørelse, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i Lov om miljøbeskyttelse.
Udnyttelse af godkendelsen eller anden afgørelse kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i afgørelsen.

Domstolene
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i Lov om miljøbeskyttelse.
Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

Du kan se mere om klageregler hos Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sidst opdateret: 21.12.2018