Tilladelse til udbringning af affald på landbrugsjord

Tilladelse til anvendelse af affald, som ikke er optaget på listen i slambekendtgørelsens bilag 1, skal meddeles af den kommune, hvor udbringningen skal finde sted.

Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Kommunen skal fastsætte vilkår om, at reglerne i slambekendtgørelsens kapitel 3-9 gælder.
Bland andet må affald til jordbrugsformål ikke indeholde væsentlige mængder af miljøskadelige stoffer eller give anledning til forurening af grundvand.

Det skal af tilladelsen fremgå hvor stor en affaldsmængde, der er tale om, og på hvilke konkrete arealer, udbringningen kan ske.

Følgende tilladelser til udbringning af affald på landbrugsjord kan påklages:
Du kan se selve tilladelsen ved at klikke på adressen i skemaet.

Type Ejendom Klagefrist
     

Klagevejledning

Oplysninger om ejendomme med tilladelse til anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål kan fås ved henvendelse til Viborg Kommune, Byggeri & Miljø.

Sidst opdateret: 09.09.2017