Hvad er omfattet af brugerbetalingen

Medregnes:
Aktiviteter efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (miljøgodkendelse) og kapitel 9 (tilsyn).
Aktiviteter efter kapitel 3 (miljøgodkendelse), opgaver efter kapitel 4 (påbud, forbud og revurdering) og tilsyn efter kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Aktiviteter, der er knyttet direkte til den enkelte virksomhed/landbrug. Det gælder både aktiviteter ude på virksomheden/landbruget og ved skrivebordet eller andetsteds f.eks. møde hos ekstern konsulent.

Miljøgodkendelse:
Sagsbehandling af godkendelsesansøgningen. Alle aktiviteter i forbindelse med behandling af en godkendelsesansøgning medregnes, herunder:
- orienterende besøg på virksomheden m.v.,
- vejledning i forbindelse med eventuel revision af ansøgningen,
- prøvetagning, målinger, beregninger samt
- udarbejdelse og eventuel politisk godkendelse af afgørelse.
Behandling af en godkendelsesansøgning, der senere trækkes tilbage.
Behandling af spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte kræver godkendelse.

Tilsyn:
Tilsyn og sagsbehandling med overholdelse af miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven samt regler og afgørelser udstedt efter disse. Det indebærer:
- Forberedelse af tilsyn
- Aktivt tilsyn med spildevand, støj, luft, lugt, affald, farligt affald
- Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og spildevandstilladelser
- Prøvetagning, analyser, målinger
- Udfærdigelse af beregninger
- Vejledning om krav, der skal overholdes
- Dialog om regulerbare miljøforhold
- Opfølgning af tilsyn
- Udfærdigelse af tilsynsrapport
- Håndhævelse (henstilling, indskærpelse, påbud og forbud) samt politianmeldelse
- Tilsyn og sagsbehandling med klagesager, der kan medføre påbud efter § 42
- Udtalelse om virksomhedens grønne regnskab, herunder også frivillige grønne regnskaber
- Kategorisering af virksomheden
Vejledning med hensyn til, om der i et konkret tilfælde kræves godkendelse.

Medregnes ikke:

 • Aktiviteter efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven eller efter andre love.
 • Generel planlægning af tilsynsarbejdet eller fastlæggelse af en generel praksis.
 • Generel vidensopbygning og efteruddannelse om miljøforhold, også selvom viden skal benyttes på en konkret virksomhed.
 • Behandling af ansøgninger om spildevandstilladelse, nedgravning af stoffer, produkter og materialer, herunder olie og kemikalier.
 • Behandling af sager om olietanke (undtagen håndhævelse)
 • Tilsyn og sagsbehandling med jord- og grundvandsforurening efter jordforureningsloven
 • Tilsyn på baggrund af ubegrundede naboklager over virksomheden
 • Første tilsyn på baggrund af berettigede naboklager
 • Dialog om ikke-regulerbare emner f.eks. frivillig miljøledelse, forebyggende miljøindsats og renere teknologi / BAT. Undtaget er dog, hvis det er en integreret og nødvendig del af tilsyns- eller godkendelsesarbejdet
 • Kørsel
 • Selvhjælpshandlinger
 • Sagsbehandling ved behandling af klage i Miljøstyrelsen eller andre klagenævn
Sidst opdateret: 07.06.2013