Information om affaldssortering

Landbrug og indsamlere af dagrenovation og dagrenovationslignende affald i Viborg Kommune har modtaget materiale om sortering af affald.

Sortering og bortskaffelse af affald på landbrug
Du kan her finde information om, hvordan forskellige typer affald fra landbrugsdriften skal bortskaffes. Informationen skal ses som en vejledning til korrekt sortering og bortskaffelse af affaldet fra landbrugsdriften.

Særligt vigtigt at vide
Du skal være opmærksom på, at dagrenovation/dagrenovationslignende affald går direkte til forbrænding, hvorimod brændbart affald bliver oplagret først.
Det er derfor vigtigt, at disse fraktioner holdes adskilt for at undgå problemer med hygiejne og risiko for selvantændelse.

Sortering af affald
Der udover er det vigtigt at sortere bedriftens affald i genanvendeligt affald, brændbart affald, farligt affald og klinisk risikoaffald og bortskaffe disse fraktioner hver for sig i henhold til vedlagte information.

Hvis du ønsker mere information, kan du læse i det gældende regulativ for erhvervsaffald i Viborg Kommune. Regulativet finder du på REVAS´s hjemmeside.

Sidst opdateret: 13.03.2019