Klagevejledning

Klage over afgørelser
Godkendelser eller andre afgørelser efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 76, af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. § 84 - 87.

Indgivelse af klage
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som på Nævnenes Hus.
Du logger på typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr
I nogle tilfælde er det gratis at klage, mens det i nogle sager koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Virkning af klage
En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Udnyttelse af godkendelsen eller anden afgørelse kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i afgørelsen.

Domstolene
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

Du kan se mere om klageregler hos Nævnenes Hus 

Sidst opdateret: 21.12.2018