Afbrænding

Landbrug og afbrænding

Læhegn

Grenaffald fra en- eller flerrækkede læhegn må afbrændes på egen grund. Men afbrændingen må kun ske i landzone, og udenfor landsbyafgrænsningerne.

Hvornår må jeg afbrænde?
Afbrænding må kun ske i tidsrummet 1. november til 1. marts.

Halmafbrænding

Halm eller andre landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. Disse bestemmelser gælder dog ikke for:

  • Flammebehandling af ukrudt
  • Afbrænding af halm fra frøgræsser på arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
  • Halm der har været anvendt til overdækning eller lignende
  • Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer
  • Våde halmballer
  • Det er ikke tilladt at foretage sammenhængende flade afbrænding af stubmarker

Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering til Midtjysk Brand & Redning på tlf. 89 70 35 99

Det er tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald. Dette gælder dog kun i en sammenhængende bevoksning af skovtræer på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde. 
Skovbrugets afbrænding kan altså ske lovligt uden dispensationer i henhold til miljøreglerne. Inden afbrænding skal Viborg Kommunes Miljøafdeling altid kontaktes.

 

 

 

Sidst opdateret: 02.11.2017