Erhvervsparken

Postnummer: 9632
Samlet areal: 71.200
Kvadratmeterpris fra: 40
Benyttelsesgrad: 40%
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Salgspris: 40 kr. pr. m² . Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ud over salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i byzone i Møldrup, øst for A13. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 3.000 m².

Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til erhverv indenfor miljøklasse 3-6. Søen på den sydlige del af arealet er §3 naturbeskyttet og må ikke ændres eller påvirkes.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber.

Bebyggelsesprocent: 40%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan nr. 114 - Erhvervsparken i Møldrup.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Møldrup Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.