Hedemølle Industrivej II

Postnummer: 8850
Samlet areal: 106.500
Virksomhedsklasse: 4 - 5
Kvadratmeterpris fra: 120
Benyttelsesgrad: 50%
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Salgspris: 120 kr. pr. m² . Ud over købesummen betales 62 kr. pr. m2 som godtgørelse af Kommunens udgift til betaling af kloaktilslutningsafgift. Begge beløb tillægges moms.
Ud over købesummen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Beliggenhed og størrelse: Arealerne er beliggende i byzone i Bjerringbros nordlige bydel ved Hjermind. Der er en skovbyggelinje på en del arealet, hvilket kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 at bygge. Der skal derfor påregnes længere sagsbehandlingstid til byggesagsbehandling.

Anvendelse: Arealerne må kun anvendes til erhvervsformål. Der kan lokaliseres virksomhedstyper indenfor miljøklasse 4 og 5, der omfatter virksomheder, som er noget belastende for omgivelserne.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber som private fællesveje. Færdiggørelsen af vejene med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejene er bebygget.

Bebyggelsesprocent: 50%

Lokalplan nr. E.051-2/F.053-2

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Bjerringbro Fællesvandværk. Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til HMN Gasnet. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til dertil.