Vestermarksvej Petersmindevej

Postnummer: 8800
Samlet areal: 118.900
Virksomhedsklasse: 3 - 6
Kvadratmeterpris fra: 170
Benyttelsesgrad: 50%
Arealer: Bagareal
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Beliggenhed og størrelse:
Området er beliggende i Viborgs vestlige bydel, syd for Vestermarksvej. Det omfatter et areal på ca. 60 ha med en meget attraktiv beliggenhed for erhvervsvirksomheder indenfor miljøklasser 3-6.

I den vestlige del af området, delområde I, ved Samson kan grunde udstykkes ned til 5.000 m².

Anvendelse:
Delområde I må kun kun anvendes til erhvervsformål inden for miljøklasse 4-6, så som produktionsindustri og større værksteder samt lager- og servicevirksomheder, engroshandel samt entreprenør-, vognmands- og oplagsvirksomhed. Der kan etableres administration i tilknytning hertil.

Byggemodning:
Delområde I er under byggemodning. Vej B-B og C-C bliver udlagt som privat fællesvej. Vestermarksvej og Hestdal er udlagt som offentlige veje.

Særlige forhold:
Der er foretaget jordbundsundersøgelse i den nordlige del af område I. Rapporten kan læses her.

Gældende lokalplan/byplanvedtægt:
Lokalplan nr. 227

Salgspris:
Delområde I: 170 kr. pr. m² . Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.

Ovenstående priser er:
inklusiv udstykningsomkostninger,
eksklusiv tilslutningsafgift til el, vand og varme samt tinglysningsafgift.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Energi Midt. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Viborg Vand. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.