Vennershåbvej Egelundvej

Postnummer: 8800
Samlet areal: 96.000
Virksomhedsklasse: 4 - 7
Kvadratmeterpris fra: 170
Benyttelsesgrad: 50%
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i byzone i Viborgs vestlige bydel mellem Struerbanen og Jegstrupvej Vest og vest for Løgstørbanen. Området bliver betjent fra Vestermarksvej ad en ny adgangsej: Egelundvej. Grunde kan ikke udstykkes mindre end: for delområde 1 - 5.000 m² og delområde 2+3 - 3.000 m². Delområderne kan ses i lokalplanen.

Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til tunge og særlig belastede virksomhedstyper indenfor miljøklasse 4-7.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje. Færdiggørelsen af vejene med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejene er bebygget.

Bebyggelsesprocent: 50%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan 324 - et område til erhvervsformål ved Jegstrupvej Vest.

Salgspris: 170 kr. pr. m². Herudover skal betales 64 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ovenstående pris er:
inklusiv udstykningsomkostninger,
eksklusiv tilslutningsafgift til el, vand og varme samt tinglysningsafgift.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Energi Midt. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Energi Viborg. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.