Randersvej - Spangsdal

Postnummer: 8800
Samlet areal: 48.000
Kvadratmeterpris fra: 245
Benyttelsesgrad: 50%
Arealer: Facadeareal + Bagareal

På nedenstående kortudsnit kan du se det erhvervsareal, der er til salg med forslag til udstykning. Under kortet kan du finde flere oplysninger om området. 

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Salgspris: 370 kr. pr. m² for facadearealer og 245 kr. pr. m² for bagarealer. "Gennemgående" grunde prisfastsættes som facadearealer. 

Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ovenstående priser er:
inklusiv udstykningsomkostninger, 
eksklusiv tilslutningsafgift til el, vand og varme samt tinglysningsafgift.

Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i østbyen mellem Randersvej og den nyetablerede vej: Asmild Centervej.Tilkørsel skal ske fra Asmild Centervej. Grunde kan ikke udstykkes mindre end: for delområde II - facadearealer 4.500 m², bagarealer 2.500 m², delområde IIIa - 3.000 m². og delområde IIIb.

Anvendelse: Delområde II: Centerområde – administrative liberale erhverv og detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper.

Delområde IIIa og b: Centerområde - administrative liberale erhverv

Byggemodning: Asmild Centervej er anlagt uden udgift for køber som offentlig vej. Færdiggørelsen af vejen med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejen er bebygget. Stikveje vil blive etableret efter behov.

Lokalplan nr. 433

Lokalplan nr. 436 - for grundene del nr. 21 og 23.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Energi Midt. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil. 

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Energi Viborg. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til fjernvarme. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til Viborg Fjernvarme.