Ågade

Postnummer: 7850
Samlet areal: 4700
Kvadratmeterpris fra: 40
Benyttelsesgrad: 50%
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Salgspris: 40 kr. pr. m² . Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ud over salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i Stoholm. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 2.000 m². Området ligger helt eller delvist inden for fortidsmindebeskyttelseslinje. Det kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 at udnytte grundene. 

Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til lettere industri, værkstedsvirksomhed og lager- og salgsvirksomhed, der har tilknytning hertil. Der må ikke opføres bolig i tilknytning til virksomhederne.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje.

Bebyggelsesprocent: 50%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan nr. 03.E.01.02/D.05 & D.06 - Erhvervsområde i Stoholm m.m.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Stoholm Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til fjernvarme. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til Stoholm Fjernvarme.