Kommerciel servicevejvisning

Kommerciel servicevejvisning

Kommerciel servicevejvisning er vejvisning (hvid/blå tavler), der mod betaling, kan etableres til offentlig eller private virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter og institutioner f.eks. kulturelle.
Der kan anvendes virksomhedsnavn og godkendte symboler, dog er virksomhedslogo eller tilsvarende ikke tilladt.

Hvor vejvises der fra?

Kommerciel servicevejvisning opsættes som udgangspunkt fra nærmeste større vej og frem til målet, medmindre andet fremgår i forhold til den konkrete servicetavle. Det betyder, at servicetavler, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori, indtil målet er nået.

Vejvisning kan ikke opsættes i kryds, hvor der i forvejen er placeret fire vejvisningsmål. Dog vil der kunne vejvises med symboler i stedet for tekst. Der kan være flere symboler på en tavle f.eks. til forskellige kommercielle mål.

Prioritering af vejvisning

Vejvisningsmål skal prioriteres i følgende rækkefølge:

  • Geografisk vejvisning (henvisning til by)
  • Trafikalt begrundet servicevejvisning (terminalmål)
  • Kommerciel servicevejvisning

Hvis kommunen af trafikale grunde forøger antallet af skilte udover førnævnte fire vejvisningsmål, så nedtages eventuel kommerciel servicevejvisning uden økonomiske kompensation for virksomheden. Eventuel nedtagning af kommerciel servicevejvisning for opsætning af trafikalt begrundede skilte sker i modsat rækkefølge af opsætning (sidst op - først ned).

Ansøgning om kommerciel servicevejvisning

Ansøgning om kommerciel servicevejvisning foretages ved at udfylde denne formular

Etablering af kommerciel servicevejvisning

Hvis der gives tilladelse til etablering af kommerciel servicevejvisning, så fremsendes en pris til ansøgeren på etablering skiltningen. Når beløbet er betalt, vil kommunens entreprenør bestille skiltningen og efterfølgende opsætte denne.

Årliglig vedligeholdelsesudgift

Ansøgeren skal betale en årlig vedligeholdelsesudgift for kommunens drift af skiltet (græsklipning ved skiltet og eventuel vask). Vedligeholdelsesudgiften er fastsat til 500 kr. pr. skilt ekskl. moms (beløbet indeksreguleres). Ved manglende betaling af vedligeholdelsesudgiften nedtages vejvisningen.

Reparation og udskiftning

Bliver den kommercielle servicevejvisning beskadiget, opkræves betaling for reparation eller udskiftning. Virksomheden vil inden reparation eller udskiftning blive kontaktet, så virksomheden kan tage stilling til, om der fortsat er behov servicevejvisningen.

Fjernelse af vejvisning

Vejvisning, som ikke er opstillet i overensstemmelse med gældende lovgivning, skal fjernes. Tvivl spørgsmål om vejvisningens lovlighed, kan rettes til kommunen.

Sidst opdateret: 05.09.2018