Ledningsarbejde

vejarbejde

Herunder kan du se de bestemmelser, der gælder ved udførelse af ledningsarbejde i Viborg Kommune

Søg om tilladelse
Private og offentlige forsynings- eller kommunikationsvirksomheder skal søge om tilladelse til opgravning i vejarealet. Dette skal gøres, når en virksomhed vil anlægge eller reparere offentlige forsynings- og kommunikationsanlæg. Det gælder desuden ved byggearbejde.

Gravearbejde uden tilladelse vil blive standset.

Lovgrundlag
Gravetilladelser udstedes for offentlige veje udfra vejlovens § 106. For private fællesveje i byzone udstedes efter privatvejslovens § 67 - 70.

Ansvar hviler på ledningsejer
Det er den pågældende ledningsejer, som er ansvarlig for at søge gravetilladelse til sit ledningsarbejde.
Ved opgravning i private fællesveje i landzone skal ledningsejer sikre sig, at vejejer accepterer arbejdet.
Hvis der skal graves i private fællesveje i byzone, skal der søges tilladelse i god tid, inden arbejdet skal udføres. Der er nemlig visse tilfælde, hvor der skal foretages partshøring i henhold til forvaltningsloven. Partshøring vil tage min. 4 uger.

Vilkår for gravetilladelse
Arbejdet udføres i overensstemmelse med:

  • Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. DS nr. 475
  • Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje dec 2011.
  • Håndbog for afmærkning af vejarbejder mm.

Desuden gør nedenstående afvigelser og tilføjelser sig gældende for gravetilladelse i Viborg Kommune.

Gravetilladelse i Viborg Kommune
Der skal indhentes ledningsoplysninger i god tid inden arbejdet begyndes. Dette sker via det landsdækkende ledningsejerregister (LER). Herudover skal ledningsejere forespørges om samgravning.

Selve ansøgningen
Ansøgningen skal være korrekt udfyldt for at opnå tilladelse. Behandling af ansøgninger sker løbende, men der kan i visse tilfælde gå et par dage, inden afgørelsen foreligger.

Realistiske datoer for opgaven
I ansøgningen er det vigtigt, at påbegyndelses- og slut dato er realistiske i forhold til opgaven.

Driftsforstyrrelser
Driftsforstyrrelser skal altid anmeldes. Hvis driftsforstyrrelsen medfører større udskiftninger, skal der søges om gravetilladelse på normal vis.

Gravetilladelser på flere veje
Normalt kan der kun søges om gravetilladelse på én vej pr. ansøgning. Der kan undtagelsesvis søges om gravetilladelse til maksimalt 3 veje pr. ansøgning, hvis disse er sammenhængende.

Kommunen kan nægte at give en ledningsejer flere gravetilladelser, hvis denne har uafsluttede arbejder.

Retablering af asfaltbelægninger
Retablering af asfaltbelægninger udføres efter metode 4, medmindre andet er aftalt. Hvis der er sket skred, skal asfaltbelægningen renskæres efter en trapezformet figur. Her skal siden være parallel med udgravningens kant, og de skrå sider skal danne en vinkel på 45 grader med udgravningens kant.

Indsnævring af veje 
Indsnævring af fortov, cykelsti eller kørebane kræver skiltning eller midlertidig ændring af kørebaneafmærkning. Afmærkningsplan for dette indsendes sammen med ansøgningen. Politiet skal ligeledes underrettes inden arbejdet begynder. Politi, brandvæsen, Falck, kollektiv trafik og berørte naboer skal altid informeres ved større arbejder.

Ved arbejdets afslutning skal ledningsejeren færdigmelde arbejdet til kommunen.

Gravetilladelsen skal forefindes på arbejdsstedet og kunne fremvises ved enhver henvendelse fra kommunen eller politiet.

Rutenummererede veje i Viborg Kommune
Langs rutenummererede veje kan der være tinglyste byggelinjer. Her kræver nedlægning af kabler og ledninger på privat grund også tilladelse fra Trafik og Veje, da placering indenfor byggelinjerne kræver dispensation i henhold til vejlovens § 34.

Sidst opdateret: 29.01.2019