Vejsyn

Vejsyn

Udgangspunktet er, at grundejere/vejberettigede selv aftaler vedligeholdelsen af private fællesveje. Ved uenighed om vedligeholdelse på en privat fællesvej kan en grundejer/vejberettiget anmode kommunen om at tage stilling til vejens vedligeholdelse – dette kaldes også vejsyn.

Når anmodningen er modtaget tager kommunen ud og ser på den pågældende vej og vurderer, om vejen trænger til at blive vedligeholdt. På den baggrund vurderer kommunen forlods, hvilken vedligeholdelse af  vejen kommunen mener bør udføres.

Der kan enten træffes beslutning om
1) at enkelt ejendomme skal udføre en konkret vedligeholdelse (fx lappe hul på vejen ud for sin ejendom)
2) at vejen skal vedligeholdes samlet. Skal vejen vedligeholdes samlet tages der også stilling til, hvordan udgiften til vedligeholdelse skal fordeles.

Typisk gennemføres vejsynet ved, at kommunen på baggrund af sin vurdering af vedligeholdelsesbehovet indkalder grundejerne/vejberettigede til et vejsynsmøde, hvor kommunen redegør for sin vurdering af behovet for vedligeholdelse, og hvor grundejere/vejberettigede får mulighed for at give sin mening til kende. Herefter sendes et udkast til beslutning i høring hos grundejere/vejberettigede. Sidst træffes en endelig beslutning. Et vejsyn kan også gennemføres uden vejsynsmøde, og det afgøres konkret, hvad der er hensigtsmæssigt.

Det er vigtigt at bemærke, at der på et vejsyn kun kan tages stilling til vedligeholdelse af vejen, dvs. der kan ikke tages stilling til tvister om vejret og tvister om at en har ødelagt vejen. Begge tvister er et privatretligt forhold mellem bruger og vejejer.

Det er de vedligeholdelsesforpligtigede der betaler for vejens vedligeholdelse. Byrådet har herudover besluttet (den 13. april 2016), at kommunens administrative udgifter til et vejsyn afholdes af de vedligeholdelsesforpligtigede, når dette er muligt. Der er dog sat et loft på 15.000 kr. eksklusive moms, hvor eventuelle yderligere administrative omkostninger ikke opkræves.

Vejsynsudvalg
Kompetencen til at træffe beslutninger om vedligeholdelse af private fællesveje er henlagt til Vejsynsudvalget, hvor nuværende medlemmer er udpeget af Byrådet den 13. december 2017 på det konstituerende møde.

Medlemmer:
Johannes Vesterby (V) (formand)
Birthe Harritz (A)
Ove Kent Jørgensen (O)
 
Suppleanter:
Martin Sanderhoff (A)
Lone Langballe (O)

 

Sidst opdateret: 24.04.2018