Aktuelle ansøgninger

Nedlæggelse af privat fællesvej til realisering af nyt boligområde i Arnbjeg


Forudgående høring i.f.m. nedlæggelse af privat fællesvej til realisering af nyt boligområde i Arnbjeg

Viborg Kommune påtænker at nedlægge en del af de private fællesvej, der går over ejendommene matr. nr.  2ac, Søgårde , Asmild og 1au, Dalsgård, Asmild(se skitse nedenfor). Nedlæggelsen sker til realisering af lokalplan 477, Boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd. Fremtidigt vil en del af de nedlagte vejarealer skulle anvendes som stiforbindelse i det nye boligområde.

se Høringsbrev_Arnbjerg

Frist for bemærkninger
Har du bemærkninger, kan du sende dem til Kommunen – gerne på e-mail (sfc@viborg.dk). Bemærkninger skal være modtaget af Kommunen senest torsdag d. 10. januar 2018. Sagsnr. 18/50626 bedes oplyst i e-mailen eller brevet.

 

Forudgåendehøring i.f.m. nedlæggelse af del af privat fællesvej på matr. nr. 8a, Løvskal By, Skjern

 

Ejeren af matr.nr. 8a, Løvskal By, Skjern, har ansøgt Viborg Kommune om tilladelse til nedlæggelse af en del af den private fællesvej, som går over ejendommen dennes ejendom.

 Se Høringsbrev

Inden Kommunen træffer afgørelse skal den påtænkte beslutning offentliggøres og meddeles berørte parter. Der skal gives en frist på mindst 8 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag.

 Frist for bemærkninger

Har du bemærkninger, kan du sende dem til Kommunen – gerne på e-mail (sfc@viborg.dk). Bemærkninger skal være modtaget af Kommunen senest mandag d. 30. juli 2018. Sagsnr. 15/19503 bedes oplyst i e-mailen eller brevet.

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 27.11.2018