Svanevej og Fjordbakken

Afgørelse om tildeling af vejret til Svanevej og Fjordbakken

Afgørelse

Afgørelse

Viborg Kommune meddeler hermed på baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning den 31. oktober 2018, at der tildeles vejret for delnr. 2 af matr.nr. 9g, Hjarbæk By, Vorde over matr.nr. 4a og 11a Hjarbæk By, Vorde samt over matr.nr. 1bi Ørregård, Fiskbæk

Se afgørelsen her Afgørelse om tildeling af vejret til Svanevej og Fjordbakken

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Havnegade 27, 1058 København K.


Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.


Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.


Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.


Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.

Sidst opdateret: 04.12.2018