Tvister om hæk og hegn

Godt naboskab

Hegnsyn

I første omgang bør naboer selv prøve at lave en aftale eller indgå et forlig om det hegn, de er uenige om. Løser man selv uenigheden, vil det alt andet lige være nemmere at få et godt naboskab. Hvis det ikke er muligt, kan man skrive til Hegnssynet og bede om et hegnsyn.

Hvad sker der på et hegnsyn?
På et hegnsyn bliver en tvist om et hegn mellem to naboer afgjort. Det sker enten ved, at der indgås et forlig (frivillig aftale) mellem parterne, eller ved at hegnsynet træffer en kendelse.

Hvordan anmoder du om et hegnsyn?
Anmodning om hegnsyn skal være skriftlig og underskrevet af ejendommens ejer. Udfyld venligst blanketten: "Anmodning om afholdelse af hegnsyn"

Bemærk, at påstanden (det du gerne vil opnå med klagen) skal være klart og præcist formuleret. Det skal med andre ord fremgå så klart af anmodning, hvad du gerne vil opnå, at både modparten og Hegnsynet kan forberede sig på sagen. Eksempel:
FORKERT: Hegnssynet bedes se på hegnet til min nabo Hans Jensen og sige om ligusterhækken er for høj.
RIGTIG: Jeg ønsker at få ligusterhækken til min nabo, Hans Jensen, nedbragt til en højde på 2 m

Send blanketten til:
trafikogveje@viborg.dk eller til

Hegnsynet i Viborg Kommune
Prinsens Alle 5,
8800 Viborg
Att: Trafik og Veje

Anmodning om omkostningsfordeling i forbindelse med skelforretning sendes på samme måde til ovenstående adresse.

Hvordan foregår et hegnsyn?
Når Hegnsynet modtager en anmodning om hegnsyn, så indkalder Hegnsynet til et hegnsynsmøde på stedet. De berørte grundejere af den konkrete sag, indkaldes.

Sammen med indkaldelsen fremsendes også klagers anmodning om hegnsyn, så modparten kan forberede sig på sagen.

Mødet foregår mundtligt, og alle parter i sagen får mulighed for at præsentere sagen set fra deres synsvinkel. På mødet vil det blive undersøgt, om der er mulighed for at indgå et forlig om sagen. Er dette ikke muligt tager Hegnsynet sagen med hjem og træffer en kendelse.

Uanset om et hegnsyn ender med et forlig eller en kendelse, fremsendes efterfølgende en udskrift af hegnsynets protokol, som er den skriftlige dokumentation for hegnsynet.

Når mødet er ovre er der ikke yderligere lejlighed for parterne til at fremkomme med synspunkter.

Anke mulighed
Hegnsynets afgørelse kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Derimod kan afgørelsen indbringes for domstolene af hver af parterne. Dette skal dog ske senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvad koster et hegnsyn
For at behandle en hegnssag har hegnsynet, efter seneste takstregulering, ret til et samlet honorar på 1.869 kr., når sagen er afsluttet. Det er Hegnsynet, der afgør, hvem der skal betale honoraret.

Grundreglen er, at den som hegnsynssagen går imod, betaler vederlaget.

Hæves en hegnssag, før der har været afholdt åstedsmøde, har formanden ret til et honorar på 700kr. Vederlaget betales af den, der har begæret hegnsynsforretningen.

Hvis man ikke har råd til at betale for et hegnssyn, kan man søge Statsforvaltningen om hjælp til at betale sagens omkostninger.

Sidst opdateret: 28.02.2019