Regler om hegn

Hvordan må et hegn se ud?

Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Der er enkelte undtagelser. Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan eller servitut kan der i dem være begrænsninger, som man skal overholde - også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Hegnslovens regler kommer, med ganske få undtagelser, kun i spil hvis man er uenig med naboen om et hegn. Dette skyldes, at de fleste af hegnslovens regler kan fraviges, hvis naboerne har aftalt, hvordan de gerne vil have hegnet mellem dem skal være. Er man uenig, og hegnsynet skal tage stilling, sker det på baggrund af hegnslovens regler.

I det følgende en skitsering af hovedlinjerne i hegnslovens regler om hegn. Se mere om forskellen på fælleshegn og eget hegn under ”Hvornår er det et hegn?”

Fælleshegn

Hvem bestemmer over hegnet?
Man bestemmer i fællesskab over et fælleshegn, herunder også rejsning af hegn og ombygning af eksisterende.

Hvem har udgiften?
Det er som udgangspunkt en fælles udgift.

Hvem vedligeholder?
Man vedligeholder som udgangspunkt hver sin side af fælleshegnet.
 
Kan man kræve et fælleshegn? 
Ja, hvis der ikke er et hegn eller anden afgrænsning i forvejen.

Hvor højt må et fælles hegn være mellem to boliger?
Et fælleshegn kan kræves beskåret til 2 m’s højde én gang om året.

Er man uenige om højden, kan Hegnsynet fastsætte højden på hegnet. I så fald fastsættes højden til 1,8-2 m. Der kan fastsættes en lavere højde, hvis der er ”ganske særlige forhold”, der taler for det. Der kan ikke uden parternes samtykke fastsættes en højde over 2 m mellem boliger.

Hegnsloven har tilsvarende højderegler for andre ejendomstyper.

Eget hegn

Hvem bestemmer over hegnet?
Det gør ejeren, dog må hegnet ikke være til større ulempe end et fælleshegn.

Hvem har udgiften?
Egne hegn er ejerens udgift.

Hvem vedligeholder?
Det gør ejeren.
 
Kan man kræve et eget hegn? 
Nej.

Hvor højt må et eget hegn være mellem to boliger?
Et eget hegn må have en højde, der svarer til højden for et fælleshegn plus afstanden til skel. Dvs. hvis hegnet står 1 m fra skel, må det eget hegn være 2 m + 1 m = 3 m højt.

Hvor tæt må et eget hegn stå på skel?
Man skal have hele sit eget hegn på sin egen grund. Herudover må et eget hegn ikke stå så tæt på et levende fælleshegn, at denne beskadiges.

Hegn mod vej
Hvis du vil opsætte et hegn, der grænser op til en vej, sti eller plads, skal det stå på din egen grund. Der vil med andre ord være et eget hegn, som du selv skal opsætte, vedligeholde og betale. Hegnet må ikke "vokse ud" på vejen, stien eller pladsen.

Bygninger i skel
Bygninger i og ved skel kan erstatte behovet for hegn mellem ejendomme. Ved bygninger i skel kan fælleshegn sløjfes.

Hegnsynet kan ikke tage stilling til bygninger. Disse er omfattet af byggeloven og henvendelser i den forbindelse kan rettes til Byggeri og Miljø.

Sidst opdateret: 24.04.2018