Hvornår er det et hegn

Et hegn kan have mange udformninger. Det kan f.eks. være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn eller en mur. Tilsvarende har hegnsloven flere kategorier af hegn.

Hegn deles i kategori efter deres placering ved skellinjen:
Fælleshegn står i skel mod nabo. Fælleshegn er omfattet af Hegnsloven.
Eget hegn står langs skel i en afstand af indtil 1,75 m. Egne hegn er omfattet af Hegnsloven.
Indre hegn er hegn, som ikke følger skellinjen eller som står mere end 1,75 m fra skellet. Disse hegn er ikke omfattet af hegnsloven og Hegnsynet kan ikke behandle sager om indre hegn.

Fælleshegn eller eget hegn?
Hvis du og din nabo vedligeholder hver jeres side af hegnet, vil det regnes som et fælleshegn. Hegnet behøver ikke stå i skel for at være et fælleshegn. Det afgørende er altså, hvem der vedligeholder det, med mindre at I har en anden aftale.

Hvor er skellet?
Hegnsynet kan ikke afgøre, hvor skellet er. Har du brug for at få fastlagt og afsat skellet eller få oplysninger om skellets placering mv. anbefaler vi, at du kontakter en privat praktiserende landinspektør. Det er alene privat praktiserende landinspektører, der må afsætte og fastlægge skel.

Enkeltstående træer
Hvis du ønsker at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over ens grund eller lignende, kan du anlægge sag ved byretten. Hegnsynet kan ikke behandle sagen.

Ifølge Hegnsloven må grene ikke beskadige et fælleshegn eller være ”til ulempe for nødvendig færdsel på nabogrunden”. Hvis grenen ikke beskæres af grenens ejer, må naboen beskære den indtil skel. Lidt populært udtrykt må du klippe det, du bliver ramt af, når du slår græs.

Herudover må træets grene ikke være til fare for andre, på grund af alder, råd el. lign. Denne problemstilling kan Hegnsynet tage stilling til.

Træer på række
I nogle tilfælde vil træerne tilsammen kunne udgøre et hegn. Trærækken vil i så fald være omfattet af de almindelige regler om fælleshegn og egne hegn. 

En række træer kan være et hegn, hvis trærækken fungerer som hegn, og hvis det omfatter et vist antal træer, der er ensartede og af samme størrelse. Herudover skal trærækken stå langs en væsentlig del af skellets længde og være sammenvoksede – også ved jorden. Dog må trærækken ikke være længere end 1,75 m fra skellet.

Sidst opdateret: 22.05.2018