Plejeorlov

Ønsker du at passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Denne godtgørelse kaldes plejevederlag.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægges kopi af:
  • lægelige udtalelser om terminalforløb - (Henvend dig til sygehuset/lægen.)
  • de sidste 3 måneders lønsedler - (til udregning af vederlag)  
  • aftale fra din arbejdsgiver som indeholder bekræftelse af
    • jeres aftale for dato for opstart af plejeorlov,
    • oplysning om lønudbetaling (er det orlov med løn eller uden løn) samt
    • bekræftelse af antal timer.
Ansøgning om plejevederlag kan udfyldes digitalt her

Ansøgningen skal underskrives af både ansøger og den syge, således at den syge er indforstået med etablering af plejeforholdet.

Visitation Sundhed og Omsorg kan være behjælpelig med at tilsende et ansøgningsskema. Kontakt afdelingen på 87 87 61 14 i tidsrummet mellem kl. 9 og kl. 12.

Generelt om plejeorlov
Det er en betingelse, at terminalfasen efter en lægelig vurdering er indtrådt, dvs. at hospitalsbehandlingen efter en lægelig vurdering er udsigtsløs og at prognosen er kort levetid, oftest 2-6 måneder. Der er dog ikke fastsat nogen bestemt tidsbegrænsning. Hjælp kan ydes så længe den døende er plejekrævende.

Plejevederlaget ophører når den syge afgår ved døden. Plejeren har dog ret til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet. Plejeren skal ringe til Viborg kommune på 87 87 61 00 og oplyse om dødsfaldet samt oplyse om der ønskes alle 14 dage.

Plejevederlaget udgør 1,5 gange det dagpengebeløb som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge.

Plejevederlaget kan også ydes ved deltidspleje. Plejevederlaget beregnes forholdsmæssigt svarende til den nedsatte tid. Flere personer må gerne deles om plejevederlaget. Men det samlede plejevederlag kan ikke overstige 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb/37 timer pr. uge.

Yderligere oplysninger Kontakt Visitationen
Telefontid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9-12 og onsdag fra 13-14
Tlf.: 8787 6100
Sidst opdateret: 02.07.2019