Til hospitalsansatte

Akut teamet ønsker et tæt samarbejde med Hospitalerne, for at tilbyde den bedst mulige observation, vurdering og behandling af borgere i primær sektor samt sikre et sammenhængende patientforløb ved sektorovergange

Der kan henvises nye borgere til Akut teamet hele døgnet. Nye henvendelser skal altid ske telefonisk. For at fremme patientsikkerheden skal ordinationer på væske og medicin altid foreligge elektronisk.

Varsling

Akut teamet er ikke underlagt varslingsregler, hvorfor opgaver til Akut teamet gerne varsles samme dag.

Akut teamet har ikke ressourcer til at varetage generelle plejeopgaver, derfor skal borgere med behov for hjemmehjælp/-sygepleje meldes til visitationen efter gældende varslingsregler.

Udskrivelse til intravenøs behandling i eget hjem

Når borgere i Viborg Kommune udskrives til intravenøs væske- eller medicinbehandling skal hospitalet  sende medicin/væske med hjem. Kommunen leverer remedier. 

Hvis patienten er på orlov fra hospitalet, skal hospitalet medsende både væske/medicin og alle remedier.

Den udskrivende læge er ansvarlig for at FMK (Fælles Medicinkort) er opdateret.

Rekvisition af blodprøver

Hvis der skal tages akutte blodprøver, skal der gives telefonisk besked til Akut teamet herom. Blodprøverne rekvireres på Rekvisitionshotellet. Blodprøvesvarerne sendes elektronisk til rekvirerende læge/afdeling.
Planlagte blodprøver skal så vidt muligt bookes ved Hospitalenhed Midts mobiltjeneste.

Akut teamet har desuden mulighed for at tage CRP, leukocyt differentialtælling, hæmoglobin og INR som kapillærprøver med øjeblikkeligt svar, som efter aftale ringes ind til afdelingen.  

 

 

Sidst opdateret: 24.12.2018