Handicaprådets vedtægter

Godkendt på Byrådets møde den 26. maj 2010

§1. Navn

Rådets navn er Handicaprådet i Viborg.

§ 2. Formål

Stk. 1. Handicaprådet er kommunens handicappolitiske råd, og skal som sådan medvirke til at skabe de bedste vilkår for handicappede i kommunen.

 Stk. 2. Handicaprådet er et samarbejdsorgan, der proaktivt skaber sammenhæng mellem interesseorganisationer, byråd og embedsværket til gavn for handicappedes vilkår i Viborg Kommune.

§ 3. Opgaver

Stk. 1. Handicaprådet er igangsættende og rådgivende i udformningen af kommunens handicappolitik, og formidler synspunkter mellem borgerne og Viborg Byråd om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Stk. 2. Viborg Byråd skal høre Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap. Sager skal forelægges rådet så tidligt, at der bliver mulighed for en grundig sagsbehandling.

Stk. 3. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Stk. 4. Handicaprådet må ikke behandle personsager.

Stk. 6. Handicaprådet medvirker til at orientere borgerne om kommunens handicappolitik, og skal endvidere gennem kontakt til sit bagland medvirke til at sikre at rådets arbejde bliver synligt i kommunen.

Stk. 7. Handicaprådet er en selvstændig forvaltningsenhed, og rådet er derfor undergivet forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger, tavshedspligt m.v. jf. forvaltningslovens § 27 og 28.

§ 4. Sammensætning

Stk. 1. Handicaprådet har 14 medlemmer, som er valgt således:

·    Danske Handicaporganisationer indstiller 6 medlemmer

·    Lokalforeningen Ligeværd Midtjylland indstiller 1medlem

·    Viborg Byråd udpeger 7 kommunale repræsentanter.

Stk. 2. For hvert medlem er der udpeget en personlig suppleant. Ved et medlems forfald indkaldes suppleanten.

§ 5. Funktionsperiode

Handicaprådet fungerer i 4-årige perioder, svarende til Viborg Byråds valgperiode. Et siddende Handicapråd fungerer indtil et nyt råd er udpeget.

§ 6. Formand og næstformand

Stk. 1. Handicaprådet konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Stk. 2. Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7. Økonomi

Stk. 1. Viborg Byråd afholder udgifterne ved Handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

Stk. 2. Viborg Byråd yder diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer i Handicaprådet

§ 8. Sekretariat

Viborg Byråd stiller i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til rådighed.

§ 9. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægten fastsættes af Viborg Byråd i samarbejde med Handicaprådet.

§ 10. Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er fastsat af Viborg Byråd på mødet den 26. maj 2010 og træder i kraft fra samme dato. 

Sidst opdateret: 16.03.2018