Udpeget hjælper

Udpeget hjælper

Du har mulighed for selv at vælge en "Udpeget hjælper" til at varetage de bevilgede hjemmehjælpsydelser.

Der kan godkendes ”udpeget hjælper” til at varetage hjemmehjælpsydelser, der er frit leverandørvalg på.

Timetallet beregnes på baggrund af den skønsmæssige individuelle vurdering af dit behov for hjælp. Hjemmehjælpsydelserne/opgaverne skal varetages på de bevilgede tidspunkter døgnet rundt.

For at den person, som du ønsker godkendt til at hjælpe dig, kan blive godkendt som hjælper til praktisk hjælp og/eller personlig pleje, jævnfør Servicelovens §83, skal følgende minimumskrav som udgangspunkt være opfyldt:

 • Hjælperen skal være mindst 18 år
 • Hjælperen skal kunne følge en instruktion, yde ”hjælp til selvhjælp”
 • Hjælperen skal kunne foretage observationer af dig samt give en faglig relevant tilbagemelding. Herunder melde tilbage om generelle forværringer og forbedringer i din tilstand
 • Hjælperen skal være fysisk i stand til at udføre de bevilgede opgaver
 • Hjælperen skal kunne varetage opgaverne i det bevilgede tidsrum(Lovkrav)
 • Hjælperen må ikke sammenlagt være beskæftiget i mere end ca. 48 timer/uge (jævnfør EU-lovgivning).
 • Hjælperen skal kunne udføre den visiterede hjælp på en hensigtsmæssig måde. (Lovkrav)
 • Krav om at hjælperen kontakter Visitation Sundhed og Omsorg, såfremt der sker ændringer i din situation og behov for hjælp, herunder også ved indlæggelse.
 • Visitation Sundhed og Omsorg afgør, om der i den enkelte ansættelse efter Servicelovens § 94, er behov for indhentning af straffeattest.

Kommunen er arbejdsgiver.

Information til ”udpeget hjælper”

 • Godkendelseskriterier, se foregående afsnit.
 • Hjælperens ansættelse kan have konsekvenser for pågældendes udbetaling af pension, dagpenge, kontanthjælp mv. Hjælperen forudsættes selv at undersøge de nærmere forhold.
 • Hjælper ansættes som udgangspunkt som ufaglært. Kommunen er arbejdsgiver.
 • Hjælper ansættes på FOAs overenskomstvilkår med de rettigheder og pligter der følger af dette. Ved yderligere spørgsmål henvises til at kontakte Visitation Sundheds administration, der desuden kan henvise til Viborg Kommunes løn afdeling.
 • Ved hjælpers egen sygdom og når hjælper ønsker at afholde ferie skal hjælper kontakte hjemmeplejen, hvis der ønskes afløsning i forhold til hjælpen. Ved sygdom skal hjælper give besked hurtigst muligt. Ved ferie skal gives besked senest 8 uger før.
 • Krav om overholdelse af arbejdsmiljølov og derfor behov for besøg af kommunal medarbejder til arbejdspladsvurdering.
 • Krav om deltagelse i forflytningskursus.
 • Plejen udføres på de tidspunkter, som den er visiteret til.
 • Praktisk hjælp udføres indenfor almindelig arbejdstid (Hverdage fra 06-17)
 • Ansættelse er begivenhedsbestemt. Det betyder: ”Ved timelønnet ansættelse vil godkendt hjælpers ansættelse i tilfælde af borgerens indlæggelse, flytning til plejehjem eller dødsfald automatisk ophøre 14 dage herefter.”
 • Ved opsigelse af andre årsager, vil de overenskomstmæssige opsigelsesvarsler gælde.
Sidst opdateret: 22.09.2020