Hjemmehjælp

Hvis du har behov for praktisk hjælp og personlig pleje, skal du henvende dig til visitationen

Processen omkring visitering
Ved henvendelse vil du blive oplyst om sagsgang og sagsbehandlingstid. Behand­lingen af din sag vil foregå ved en visitations samtale. Her vil visitator i samarbejde med dig afdække dit behov for hjælp.

Visitator vurderer i samråd med dig, hvor samtalen kan forgå, ved en telefonsamta­le, i dit hjem eller ved at du besøger rådhu­set. Aftales der besøg, anbefaler vi, at du inviterer pårørende, bekendte eller en fri­villig bisidder med til besøget.

Visitation Sundhed og Omsorg træffer afgørelse om tildeling af pleje, praktisk hjælp, træning, hjælpemidler m.v.

Tildelingen sker altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering af din sam­lede situation og dit behov.

Vurderingen sker i et samarbejde med dig og eventuelle pårørende ud fra serviceniveauet i den kvalitetsstandard, som er vedtaget af Byrådet og ud fra de overordnede mål.

Ved tildelingen af hjælp lægger visitatoren vægt på:

 • Hvad du selv kan gøre? Evt. ved brug af omsorgsteknologi og hjælpe­midler.
 • Er der andre i husstanden (f.eks. æg­tefælle, samboende og voksne hjem­meboende børn), der kan udføre opga­ven?
 • At hjælpen ydes som hjælp til selv­hjælp
 • Hvad skal medarbejderne gøre sam­men med eller for dig?

Den hjælp, du kan få, er et supple­ment til de opgaver, du eller andre i husstanden ikke selv kan klare. Målet er, at du selv bliver i stand til at klare så meget selv som muligt.
I forhold til denne målsætning vurderer visitator også, om hjælpen til dig kan gives som hjem­metræning, hjælpemidler eller ny tekno­logi, således at du bevarer evnen til at klare dig selv længst mulig.

Hvordan bevilges hjælpen
Hjælpen bevilges efter dine individuelle behov.
Det vil sige, at du tildeles hjælp til konkrete ydelser/opgaver

Baggrunden for denne praksis er

 • At du får hjælp uanset tidsforbruget for den pågældende opgave
 • At personalet nogle gange bruger mere eller mindre tid til at løse opgaven, idet personalet er forpligtet til at afslutte opgaven. Eksempelvis vil personalet, ved en borger hvor der er opstået et akut behov, være nødt til at bruge ekstra tid for at give borgeren en tilfredsstillende pleje og hjælp
 • At der kan være tidsforskelle, fordi medarbejdernes fremgangsmåde, arbejdstempo og arbejdsredskaber hos borgeren kan variere

Lov om social service stiller ikke krav om, at du skal have oplyst tidsforbruget til løsningen af de tildelte ydelser. Derimod stiller loven krav om en individuel og konkret vurdering af dit samlede behov og din situation - et krav der fordrer at hjælpen til dig ydes til opgaven er afsluttet.

Ønsker du at bytte ydelser, er det leverandørens opgave sammen med dig at finde ud af, om det er praktisk muligt.

Bisidder

 • bisidder 160x90

  Når du skal til møde med en sagsbehandler i kommunen har du ret til at have en bisidder eller partsrepræsentant med. Læs mere her

Sagsbehandlingstider

 • sagsbehandlingstider

  Se de politisk godkendte sagsbehandlingstider her

Sidst opdateret: 23.09.2020