Hvis du har brug for hjælp -

Hjælp i hjemmet

vurderer vi dit behov, ud fra en individuel vurdering af dig.

Når du kontakter os...
vil du blive oplyst om sagsgang og sagsbehandlingstid. Behand­lingen af din sag vil foregå ved en visitati­ons samtale. Her vil visitator i samarbejde med dig afdække dit behov for hjælp.

Du er velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en frivillig bisidder med til mødet.

Vi vurderer altid dit behov for hjælp på baggrund af en konkret, individuel vurdering af din samlede situation og dit behov.

Efterfølgende træffer vi afgørelse om tildeling af pleje og praktisk hjælp og træning.

Vurderingen sker ud fra kvalitetsstandard(pdf), som er vedtaget af Byrådet og ud fra de overordnede mål.

Ved tildelingen af indsatser lægges vægt på:

  • Hvad borgeren selv kan gøre? Evt. ved brug af omsorgsteknologi og hjælpe­midler.
  • Er der andre i husstanden (f.eks. æg­tefælle, samboende og voksne hjem­meboende børn), der kan udføre opga­ven?
  • At hjælpen ydes som hjælp til selv­hjælp
  • Hvad skal medarbejderne gøre sam­men med eller for borgeren?

Den hjælp, borgeren kan få, er et supple­ment til de opgaver, borgeren eller andre i husstanden ikke selv kan klare. Målet er, at borgeren selv bliver i stand til at klare så meget selv som muligt.
I forhold til denne målsætning vurderer visitator også, om hjælpen til borgeren kan gives som hjem­metræning, hjælpemidler eller ny tekno­logi, således at borgeren bevarer evnen til at klare sig selv længst mulig.

Bisidder

  • bisidder 160x90

    Når du skal til møde med en sagsbehandler i kommunen har du ret til at have en bisidder eller partsrepræsentant med. Læs mere her

Sidst opdateret: 02.06.2016