Hjælp efter indlæggelse

Før indlæggelse

Inden du indlægges på sygehuset til en planlagt operation, en undersøgelse eller en behandling, kan du med fordel planlægge og udføre flere opgaver, som vil lette dig efterfølgende når du udskrives.

Det vil f. eks. være en fordel, hvis du inden indlæggelsen

  • rengør din bolig
  • sørger for at have rent tøj og linned
  • sørger for at have indkøbt mad til fryseren m.m. eller overvejer om du en periode ønsker mad leveret udefra.
  • eventuelt aftaler med pårørende eller bekendte om de kan hjælpe med indkøb efter udskrivelsen
  • eventuelt aftaler med pårørende eller bekendte om de eventuelt kan hjælpe med konkrete opgaver efter udskrivelsen, da hjælpen fra kommunen begrænser sig til det mest nødvendige
  • sørger for at regninger mv. er betalt

Har du rask ægtefælle/samlever og/eller hjemmeboende børn, da forventer kommunen, at de varetager de praktiske opgaver i hjemmet.

Efter indlaeggelse

Hvis du efter indlæggelsen på grund af fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt ikke selv kan udføre personlige og/eller praktiske opgaver, kan kommunen bevilge hjælp hertil.

Personalet på hospitalet vil sammen med dig vurdere om dit funktionsniveau nødvendiggør en indsats fra kommunen og vil på dine vegne kontakte kommunen inden du udskrives. Tidspunktet for iværksættelse af hjælp vil blive aftalt. Ud fra hospitalets oplysninger om dit funktionsniveau afgør kommunen, hvor lang tid den midlertidige hjælp kan bevilges.

Hjælpen betragtes som hjælp til selvhjælp og indsatsen sigter mod, at du selv bliver i stand til at klare så mange opgaver som muligt. Det forudsættes, at du i videst muligt omfang selv deltager aktivt i udførelsen af opgaverne.

Hjælpemidler
Hvis du har brug for midlertidige hjælpemidler, vil du i nogle tilfælde blive bedt om selv at sørge for afhentning af disse. Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Myndighedsafdelingen i din kommune både før og efter indlæggelse for nærmere informationer samt eventuelt lave aftaler om midlertidig praktisk hjælp efter udskrivelsen.

Sidst opdateret: 06.02.2019