Demensboliger

Er du ikke i stand til at klare dig i din bolig og har en diagnosticeret demenssygdom, kan du søge om en demensbolig

Viborg Kommune har en række specialiserede plejeboliger til plejekrævende borgere med særlige behov. Denne specialisering gør det muligt at indrette afsnit, der tager højde for borgerens særlige behov. Specialiserede plejeboliger kan f.eks. være for plejekrævende borgere med demensdiagnose.

Hvem kan visiteres til demensplejebolig?
Borgere der opfylder de almindelige kriterier for plejebolig

Borgere der er udredt og diagnosticeret som demente eller borgere der fremtræder med tydelige demenssymptomer og som enten ikke kan eller ønsker at medvirke til udredning.

Borgere med middelsvær til svær demens og med en adfærd som giver behov for personale med særlig indsigt i plejen af og pædagogiske indsatser over for borgere med demens. Borgere med behov for en særlig demensvenlig indretning, f.eks. særlige forhold omkring døre eller stimuli-fattigt miljø.

Hvad er formålet med indsatsen?
Boligen skal give mulighed for nærhed, tryghed og overskuelighed for borgeren. Boligen skal gøre det muligt at borgeren kan modtage nødvendig pleje og omsorg døgnet igennem.

Du kan give samtykke til at dine pårørende eller andre må dele oplysninger med plejepersonalet omkring dit forløb, helbredsoplysninger eller andre forhold mens du opholder dig på pleje- og omsorgscentret. Plejepersonalet vil drøfte dette med dig i forbindelse med indflytningen.

Sidst opdateret: 26.06.2017