Pasningsorlov

Orlov til pasning af nærtstående med betydelig nedsat funktionsevne eller alvorlig sygdom

Hvis du har en nærtstående, som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse, har du mulighed for at søge om orlov til pasning af nærtstående.

Betingelserne er:
  • alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • du skal være tilknyttet arbejdsmarkedet og ikke i forvejen være på en overenskomst, der giver ret til denne type af orlov
  • at den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig
  • Der forudsættes at parterne, under orloven, enten bor sammen, eller bor så tæt på hinanden, at formålet med orloven kan opfyldes
  • at begge parter - den syge og dig - er enige om pasningsforholdet
  • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven

Hvem kan søge om pasningsorlov
For at søge skal du være nærtstående og være tilknyttet arbejdsmarkedet som lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende eller arbejdsledig.

Nærtstående kan være ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med en så nær tilknytning, at det findes nærliggende at pasningen varetages af denne person.

Arbejdsledige kan være personer, der modtager kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller er hjemmegående uden at modtage offentlige ydelser. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Orlovsperiode og løn
Orloven kan gives i op til 6 måneder. Orloven kan i særlige tilfælde forlænges med op til tre måneder.

Efter aftale med den arbejdsgiver, som har givet orlov til pasning af nærtstående, kan pasningen opdeles i flere perioder. Orloven kan deles mellem flere personer.

Under orloven bliver du ansat af den handicappedes eller syges kommune og får en løn på 22.999 pr. måned Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.

Kontakt Visitationen
Telefontid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9-12 og onsdag fra 13-14
Tlf.: 8787 6100

Sidst opdateret: 28.02.2020