Spørgsmål og svar om Spildevandsplan 2014-2018

1) Hvad betyder omlægning fra fælleskloak til separatkloak?
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en ledning til renseanlægget. I enkelte af disse områder omlægges kloaksystemet fra et-strenget (fælleskloak) til to-strenget (separatkloak) i kommende planperiode.

Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes til vandløb, sø eller fjord. 

2) Hvordan finder jeg ud af, hvordan kloaksystemet er i mit område?
Du finder oplysningerne i spildevandsplanens kortdel   
 
3) Jeg bor i et fælleskloakeret område – skal kloaksystemet i mit område omlægges?
Via kortdelen kan du finde ud af, om fælleskloakken i dit område er planlagt omlagt til separatkloak. I områder markeret med gul baggrund og grøn skravering er der vedtaget spildevandsplan eller tillæg til spildevandsplanen for omlægning.

Alle berørte grundejere har fået besked om spildevandsplan eller tillæg til denne i forbindelse med den offentlige høring.

I perspektivplan for omlægning fra fælles- til separatkloak kan du finde den forventede periode for omlægning i de områder, hvor der endnu ikke er vedtaget særskilt planlægning. Du finder perspektivplanen her. 

4) Min ejendom er udpeget til omlægning – hvad skal jeg gøre?
Grundejer har ansvar for at adskille husspildevand fra tag- og overfladevand på egen grund. Grundejer skal selv betale for denne del af oplægningen.  Energi Viborg vand betaler for ny skelbrønd til tag- og overfladevand samt nye ledninger i fortove, veje osv.

Der bliver ikke opkrævet ekstra tilslutningsbidrag eller ændret på vandafledningsbidraget i forbindelse med omlægning.

5) Min ejendom er udpeget til omlægning - hvor lang tid har jeg?
Alle grundejere er sikret minimum 24 måneder fra vedtaget spildevandsplan til omlægning på egen grund skal være gennemført.

Kommunen vil udsende brev med information og konkrete frister til berørte grundejere. Mod projektets afslutning vil grundejere først modtage brev med varsel om påbud og herefter et endeligt påbud om, at separeringen skal være fuldført. Fra grundejer modtager varsel om påbud, til påbuddet skal være opfyldt, vil grundejer få en frist på mindst 6 måneder.

6) Skal tag- og overfladevand afledes til den nye regnvandskloak?
Tag- og overfladevand skal afledes til separat regnvandssystem, som udgangspunkt via den nye regnvandsskelbrønd. Men du må også gerne nedsive tag- og ladevand helt eller delvist. Du kan finde inspiration på hjemmesiden – www.laridanmark.dk eller i folderen "Håndtering af regnvand på egen grund".

Hvis du ønsker at nedsive tag- og overfladevand via faskine kræver det tilladelse - ansøgningsskema samt mere information findes her.

7) Får jeg mere information om omlægningen af kloakken i mit område??
Ja – Energi Viborg Vand indkalder alle grundejere i de berørte områder til informationsmøde, inden det konkrete projekt igangsættes. På mødet vil der være mulighed for stille spørgsmål. 

8) Hvornår skal de fælleskloakerede områder, der ikke er udpeget i Spildevandsplan 2014-2018 omlægges til separatkloak?
Viborg Kommune vil sammen med Energi Viborg Vand udarbejde overordnet planlægning for om-lægning af fælleskloak til separatkloak. I den overordnede plan fastlægges cirka tidspunkt for omlægning af de enkelte områder. 

Uanset overordnet plan skal der vedtages spildevandsplan eller tillæg til denne, inden kloakken kan omlægges i et område. I den forbindelse vil alle grundejere blive orienteret.

9) Min ejendom ligger i separat eller spildevandskloakeret område – hvad betyder spildevandsplanen for mig?
Spildevandsplanen har ikke direkte betydning for dig.

I spildevandsplanen med tilhørende kort, kan du se hvilke projekter, der eventuelt er planlagt i nær-heden af dig. Spildevandsplanen orienterer derudover om mål og principper for spildevandshåndteringen i kommunen, administrationsgrundlag på spildevandsområdet samt spildevandsforsyningen økonomi.

Hvis du ikke fik svar på alle dine spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe eller skrive – se kontaktoplysningerne til højre.

10)Spørgsmål: Hvad må jeg selv udføre af arbejde, og hvornår skal der en autoriseret kloakmester til?
Svar: Al til- og frakobling af kloak må kun udføres af autoriseret kloakmester. Du må selv anlægge regnbed eller faskine, når Kommunen har givet nedsivningstilladelse. Har du for eksempel et skur uden tagnedløb, må du derfor gerne selv lave et tagnedløb på skuret, som løber til faskine. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du både tjekke, om din håndværker er autoriseret, og hvad du selv må lave af håndværkerarbejde.

Sidst opdateret: 29.11.2018