Minimumsfrist og afdragsordning

Ansøgning om minimumsfrist og afdragsordning

Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak, kan du søge kommunen om dispensation for tidsfristen og søge om en afdragsordning. Her kan du finde ansøgningsskema til støtteordningen. Se også tilhørende vejledning til udfyldelse af skemaet.

Ordningen gælder kun for ejendomsejere med en samlet husstandsindkomst på mindre end 314.607 kr. og kun ved bestemte former for kloakforbedringer.

Ordningen gælder ikke ved såkaldt separatkloakering. Det vil sige, hvis allerede tilsluttede ejendomme påbydes at adskille regn og spildevand, så det løber hver for sig. Heller ikke ejendomme, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, er omfattet, og de kan derfor heller ikke søge om fristforlængelse og afdragsordning.

Støtteordningen giver som sagt mulighed for, at ejendomsejere med en samlet husstandsindkomst på mindre end 314.607 kr./år kan søge om en frist på minimum 3 år til at efterkomme et påbud og tilsvarende søge om en afdragsordning. Grænsen for husstandsindkomst forhøjes med 41.214 kr. for hvert enkelt hjemmeboende barn under 18 år (dog max. 4 børn). I husstandsindkomsten skal indregnes værdien af egen bolig, da formue over 863.300 kr. er omfattet. Beløbene er 2019-tal, der vil blive reguleret årligt.

Ordningen giver mulighed for, at ejendomsejer overlader etableringen af kloakanlægget til forsyningsselskabet (det vil sige kloakforsyningen), ved at ejendomsejer betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år med et tillagt renteniveau.

Opgørelsen af husstandsindkomsten sker ved hjælp af ovennævnte ansøgningsskema. I skemaet oplyses den personlige indkomst for alle husstandens medlemmer, med udgangspunktet i årsopgørelsen fra året før. Personlig indkomst er f.eks. løn, feriepenge, social pension, dagpenge, kontanthjælp, SU m.v. Kapital- og aktieindkomster skal sammen med tillæg for evt. formue over 863.300 kr. tillægges. 

 

Sidst opdateret: 22.05.2019