Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land omhandler husspildevand fra ejendommene, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, men i stedet udleder næsten urenset spildevand fra hustanke (septiktanke, trixtanke eller flerkammertanke) til f.eks. markdræn, vandløb, søer eller fjorden.

Det næsten urensede spildevand indeholder så mange næringsstoffer, at udledningen påvirker naturen negativt, f.eks. kan organisk stof reducere iltindholdet i et vandløb så kraftigt, at der ikke er ilt nok til dyrene, og næringsstofferne kan medføre algeopblomstringer i søerne og i fjordene. 

Rensning af spildevandet i det åbne land
Trods den store indsats på miljøområdet med begrænsning af tilførslen af organisk stof og næringsstoffer (kvælstof og fosfor) til vandløb, søer og fjorden, er der stadig mange steder, hvor vandområderne er forurenede og derfor ikke lever op til målsætningerne. Målsætningen for et vandløb eller sø er den naturlige tilstand, som vandløbet eller søen ville kunne opnå, hvis den ikke var forurenet. Det vurderes om målsætningen er opfyldt ved at undersøge vandets indhold af forskellige dyre- og plantearter. Nogle arter viser at vandløbet er forurenet f.eks. røde myggelarver, mens andre arter viser, at vandløbet eller søen ”har det godt”, f.eks. vårfluelarver. 

Ind til nu har indsatsen på området især drejet sig om forbedringer af de kommunale renseanlæg.

Udledning af spildevand fra ejendomme i det åbne land
Ejendommene i det åbne land bidrager til forurening af vandløb, søer og havet med deres udledning af spildevand. På denne baggrund vedtog Folketinget i 1997 ændringer i Miljøbeskyttelsesloven, der medførte, at der skal ske en forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land. Ændringerne forpligter kommunerne til at planlægge og via påbud kræve en forbedring af spildevandsrensningen på de ejendomme, som udleder spildevand til vandområder, hvor kravene til vandkvaliteten ikke er overholdt. Hvis du har fået påbud om forbedret rensning, kan du læse mere om finansieringsmuligheder her

Sidst opdateret: 08.03.2019