Regnvand

Du har forskellige muligheder for at håndtere dit regnvand. I folderen ”Regnvand som en ressource ” finder du inspiration til din egen regnvandshave.

Der gælder bestemte regler for håndtering af regnvand – se nedenstående afsnit

Afløbskoefficient
Der gælder en række regler for, hvordan og hvor meget regnvand du må lede til kloakken. Ved hjælp af dette skema (Excel), kan afløbskoefficienten beregnes.

Tilledningen af regnvand til kloakken kan give problemer i kloaksystemet. Det kan være i form af oversvømmelser i kældre og på veje, eller at der udledes af opspædet spildevand til vandmiljøet. Derfor har Viborg Kommune angivet en begrænsning på, hvor meget regnvand du som grundejer må aflede direkte til kloakken.

I spildevandsplanen er der for hvert kloakopland (bebygget område) angivet en afløbskoefficient.

Afløbskoefficienten fastsætter hvor meget regnvand, du må lede til kloakken uden, at det skal forsinkes inde på grunden.

  • Ved opførelse af en ny ejendom skal afløbskoefficienten overholdes.
  • Ved udvidelse af eksisterende ejendomme gælder, at vandafledningen ikke må stige, hvis afløbskoefficienten er overskredet.
  • Når eksisterende ejendomme omkloakeres i forbindelse med totalrenovering af ejendommens byggeri, bliver hele byggeriet dog omfattet af kravet til afløbskoefficienter. 
  • Hvis en ejendom ønskes befæstet mere, end spildevandsplanen giver mulighed for, skal vandet forsinkes på grunden i rørbassin eller lignende, så den maksimale vandafledning fra ejendommen er i overensstemmelse med den maksimale vandafledning, der følger af afløbskoefficienten.
  • Når kloaksystemet på eksisterende ejendomme omlægges delvist i forbindelse med en delvis renovering af ejendommens byggeri skal den del af kloaksystemet, der omlægges, indrettes, så de fastsætte afløbskoefficienter overholdes.  

Nedsivning i faskine eller regnbed
Tag- og overfladevand kan nedsives i faskine, hvis jordbunden er egnet til det. Hvis faskinen kun skal anvendes til nedsivning af tagvand, må du gerne selv etablere den. Det kan dog være en god idé at kontakte en kloakmester, som kan vejlede om faskinens dimensioner og placering samt udarbejde lednings- og oversigtsplaner.

Etablering af en faskine til nedsivning af tag- og/eller overfladevand kræver tilladelse fra Viborg Kommune.

Udledning til vandløb eller sø
Udledning af tag- og overfladevand til vandløb, sø, grøft eller dræn kræver tilladelse fra Viborg Kommune.

Ansøgninger om tilladelse foregår gennem det digitale ansøgningssystem ”Byg og Miljø”. Har du brug for vejledning, kan du finde svar på mange spørgsmål her

Kontakt Viborg Kommune for yderligere oplysninger

 

Sidst opdateret: 09.04.2019