Spildevand

Spildevand defineres som alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt, samt fra befæstede arealer

Spildevandsplan for Viborg kommune

Spildevand defineres som alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer.

Spildevand for almindelig beboelse
For almindelig beboelse deles spildevandet op i to områder:

  • Husspildevand, som er afløb fra køkken, bad og toilet.
  • Tag- og overfladevand som, er regnvand fra tage og andre helt eller delvist befæstede arealer.

Spildevand i byer

  • Fælleskloak - husspildevand og tag- og overfladevand afledes i en samlet ledning til renseanlæg.
  • Separatkloak - husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes i en anden ledning til vandløb, sø eller fjord.
  • Spildevandskloak - husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens alt tag- og overfladevand nedsives på egen grund. Der etableres ikke anlæg eller ledninger til afledning af vejvand.
  • Spildevandskloak med vejvand til recipient - husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fra ejendomme nedsives på egen grund. Overfladevand fra vejarealer (vejvand) afledes til recipient.
  • Separatkloak, åben regnvand - husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes via private åbne grøfter til recipient.

Hvis kommunen beslutter at kloakere et opland eller ændre et opland fra fælleskloakeret til separatkloakeret, er der tilslutningspligt for de ejendomme, der ligger inden for oplandet.

Spildevand på landet
I det åbne land hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget private spildevandsanlæg.

Det består af en bundfældningstank, evt. efterfulgt af en eller anden form for rensning. Efterfølgende med nedsivning i jorden eller udledning til dræn, grøft eller vandløb. Enhver ændring af et privat spildevandsanlæg kræver tilladelse fra Viborg Kommune.

Kloakafgift er fastsat i Energi Viborg Vands betalingsvedtægt. Yderligere oplysninger vedr. kloakafgift

 

 

Sidst opdateret: 08.03.2019