Vandråd - 2014

Nørreåen

Vandråd skulle udpeges for hvert hovedvandopland som en del af forarbejdet til vandområdeplaner for 2015-2021. Viborg Kommune har arealer i to hovedvandoplande, som er Randers Fjord og Limfjorden.

Vandråd

Vandrådene skulle rådgive kommunerne om indsatsprogrammet i vandområdeplanernes indsatsplaner. Vandrådene havde op til 20 medlemmer, og bestod af repræsentanter for landsdækkende og lokale foreninger og organisationer med interesser indenfor beskyttelse og benyttelse af vand. Der blev etableret et vandråd for hvert hovedvandopland.

Randers Fjord (vandopland nr. 1.5)

Viborg Kommune var sekretariatskommune for Vandrådet.

Vandrådet blev udpeget medio marts 2014. Oplysning om rådets arbejde findes på Gudenåkomiteens hjemmeside. Se den grå boks med Gode link.

Vandrådet samarbejdede med Gudenåkomiteen, der også varetager andre opgaver for oplandet omkring Gudenåen og Randers Fjord.

Limfjorden (vandopland nr. 1.2)

Aalborg Kommune var sekretariatskommune for Vandrådet.

Vandrådet blev udpeget medio marts 2014. Oplysning om rådets arbejde findes på Limfjordsrådets hjemmeside. Se den grå boks med Gode link.

Vandrådet samarbejdede med Limfjordsrådet, der også varetager andre opgaver for oplandet omkring Limfjorden.

Aalborg kommune huser Limfjordsrådets sekretariat, Limfjordssekretariatet.

Formål og lovgivning

Med lov om vandplanlægning fra 2013 blev der fastlagt et nyt plankoncept for udarbejdelse af de kommende generationer af vandområdeplaner.

Som led i det nye koncept skulle kommunerne udarbejde forslag til indsatsprogrammet for fysiske vandløbsindsatser  i de vandområdeplaner, der forventes at komme til at gælde fra 2015. Vandrådenes første opgave blev at rådgive kommunerne i arbejdet. Opgaven blev afsluttet i 2014.

På sigt kan der nedsættes vandråd igen i forbindelse med vandplanrelaterede opgaver.

Sidst opdateret: 05.02.2019