Vandområdeplaner

Fint vandløb med vandplanter

Vandplaner hedder nu vandområdeplaner

Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU’s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i åer, søer, fjorde og langs kyster. Planerne falder i tre perioder, og anden generation af vandplanerne, der løber fra 2015-2021, har taget navneforandring til vandområdeplaner.
 
De færdige vandområdeplaner skulle være vedtaget senest den 22. december 2015, således at de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2016-2021.

Den endelige vedtagelse blev forsinket. Den 27. juni 2016 offentliggjorde Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer samt høringsnotater og sammenfattende redegørelser. Du kan læse nærmere om planerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ændringer i forhold til 1. generations vandplaner

Ud over navnet er der i anden planperiode væsentlige ændringer i forhold til første planperiode:
 
 - Vandområdeplanerne er ikke juridisk bindende plandokumenter. I stedet fastlægges miljømål og indsatsbehov i bekendtgørelser og planerne er informationsdokumenter, der giver en samlet fremstilling af konsekvenserne af lovgivningen. 

 - Forslag til indsatsprogrammets supplerende foranstaltninger til forbedring af de fysiske forhold i vandløb er indmeldt af kommuner med bistand fra vandråd. Forslaget skulle så danne baggrund for indsatsprogrammet i de endelige vandområdeplaner.  
   Med supplerende foranstaltninger skal forstås (fysiske) tiltag, der ikke er indeholdt i udmøntningen af planer og øvrige lovgivning.

Kommunerne skulle efterfølgende godkende den del af forslaget, der ligger i hjemkommunen.

I vandplanregi er Danmark geografisk inddelt i 23 hovedvandoplande. Afgrænsningen følger de naturlige grænser mellem vandløbsoplande. Viborg Kommune ligger i to hovedvandoplande, Randers Fjord og Limfjorden.

Status for den politiske behandling

Byrådet har den 3. september 2014 godkendt et forslag til, hvilke af Kommunes vandløb i oplandet til Randers Fjord, der skal forbedres i perioden 2016 til 2021. Se nærmere her (punkt 21).

Byrådet har den 24. september 2014 godkendt et forslag til, hvilke af Kommunens vandløb i oplandet til Limfjorden, der skal forbedres i perioden 2016 til 2021.

Kommunen har den 26. september 2014 udsendt en pressemeddelelse om forslagene til vandløbsindsatser.

Sidst opdateret: 13.07.2019