Restaurering af vandløb

Hvad er en restaurering?

Vandløbsrestaureringer omfatter alle vandløbsprojekter, hvis hovedformål er at forbedre naturtilstanden i vandløbet. Alle offentlige og private vandløbsforbedrende projekter betegnes som restaureringer, og eksempler er blandt andet:

  • Fjernelse af spærringer
  • Etablering af faunapassager
  • Etablering af gydebanker
  • Udlægning af groft materiale
  • Genslyngning af vandløb
  • Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger

Tilladelse til vandløbsrestaurering

Vandløbsrestaureringer kræver tilladelse efter vandløbsloven og i visse tilfælde dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Hvis du vil udføre et restaureringsprojekt af et vandløb, skal du indsende skriftlig ansøgning herom til Viborg Kommune.

Når alle nødvendige oplysninger er i hænde, offentliggør Viborg Kommune restaureringsprojektet i en 8 ugers høringsfase, hvorefter der er 4 ugers klagefrist over den endelige afgørelse.

Aktuelle afgørelser efter vandløbsloven

Ansøg om tilladelse til vandløbsrestaurering

Her kan du downloade ansøgningsskema til etablering af gydebanker.

> Ansøgningsskema til gydebanker 

Her kan du downloade skema til partserklæringer.

> Skema til partserklæringer 

Ansøgning og eventuelle spørgsmål indsendes til naturogvand@viborg.dk.

Sidst opdateret: 06.02.2020