Medbenyttelse af rørlagte vandløb

Tilslutning af dræn og spildevandsledninger

Hvis du ønsker at tilslutte et dræn eller en spildevandsledning til et rørlagt vandløb eller et eksisterende dræn, kræves der tilladelse fra vandløbsloven til medbenyttelse af vandløb. Medbenyttelse kræver desuden accept fra vandløbets ejer/brugere samt fra vandløbsmyndigheden. 

Hvorfor kræves der en tilladelse?

Den eksisterende rørledning er dimensioneret efter de aktuelle tilslutninger på anlægstidspunktet. Der er derfor ikke nødvendigvis kapacitet til yderligere tilslutninger. Udgifter i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af rørledninger betales sædvanligvis af bredejerne, hvis der ikke er truffet beslutning om andet. Når der gives tilladelse til medbenyttelse af rørledninger vedtages samtidig fordeling af fremtidige vedligeholdelsesudgifter til rørledningen.

Hvem har ret til at dræne uden tilladelse?

Den frie dræningsret er meget begrænset. Den gælder kun, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Den frie dræningsret til vandløb på egen jord gælder kun dræning til åbne, naturlige vandløb
  • Der må kun drænes til den for dyrkningen nødvendige dybde
  • Dræningen skal ske ved naturlig gravitation uden brug af pumpe
  • Der må ikke ske uddybning eller andre ændringer af det åbne vandløb
  • Et eventuelt vandløbsregulativs bestemmelser om rørudløbs placering i forhold til vandløbets bundkote skal overholde

Tilladelse til medbenyttelse af vandløb

Medbenyttelse af vandløb kræver en tilladelse efter vandløbsloven og accept af vandløbets ejer/brugere. Hvis du ønsker at tilslutte et dræn eller spildevandsledning til et rørlagt vandløb, skal du indsende en skriftlig ansøgning herom til Viborg Kommune. Ansøgningen skal være vedlagt partserklæringer fra ejer/brugere af vandløbet.

Når alle nødvendige oplysninger er i hænde, vurderer kommunen, om medbenyttelsen vil have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Kommunen tjekke også, at berørte parter har givet accept af medbenyttelsen. Hvis overstående er i orden, meddelelse der tilladelse til projektet, Der er 4 ugers klagefrist over den endelige afgørelse. Vandløbsmyndighedens afgørelse om økonomiske spørgsmål kan inden 4 uger efter den er meddelt parterne, forlanges indbragt for taksationsmyndighederne.

> Aktuelle afgørelser efter vandløbsloven

 

Ansøg om tilladelse til medbenyttelse af vandløb

Her kan du downloade ansøgningsskema til medbenyttelse af rørlagte vandløb.

> Ansøgningsskema om medbenyttelse

Her kan du downloade skema til partserklæringer.

Skema til partserklæringer 

Ansøgning og eventuelle spørgsmål indsendes til naturogvand@viborg.dk.

Sidst opdateret: 21.12.2017