Tilladelser på vandløbsområdet

Bro over Nørreå

Hvad kræver tilladelse?

Som vandløbsmyndighed er det Viborg Kommunes ansvar at sikre, at kommunens vandløbs afvandingsevne ikke ændres, og at de naturmæssige forhold ikke påvirkes af udefrakommende forhold. Derfor skal du søge om tilladelse, hvis du ønsker at igangsætte byggerier eller projekter, der kan påvirke vandløbene.

Eksempler på aktiviteter, der kræver tilladelse er blandt andet:

  • Bygning af en bro over vandløbet
  • Krydsning af vandløbet med kabler, ledninger osv.
  • Byggeri, terrænændringer og lignende tættere en 8 meter på vandløbet
  • Reguleringer og ændringer af vandløbets forløb, tværsnit eller lignende
  • Etablering af gydebanker

Listen er ikke udtømmende. Er du i tvivl om, hvorvidt dit projekt kræver tilladelse, så kontakt Viborg Kommune på naturogvand@viborg.dk.

 

Hvad kræver ikke tilladelse?

Almindelige vedligeholdelsesarbejder som eksempelvis grødeskæring, oprensning af aflejret materiale i åbne vandløb eller udskiftning af gamle rør til nye med samme diameter i rørlagte vandløb.

Sagsgangen for ansøgninger

Ansøgninger skal indsendes skriftligt til naturogvand@viborg.dk. Efter at have modtaget ansøgningen vil Viborg Kommune behandle ansøgningen samt indhente eventuelle supplerende oplysninger. Det aktuelle projekt offentliggøres herefter i en 4-8 ugers høringsfase.

Afgørelse

Når afgørelsen om et projekt er offentliggjort, vil der være 4 ugers klagefrist over afgørelsen. Når der gives tilladelse til et projekt, vil det ske under en række vilkår, som skal overholdes i forbindelse med projektarbejdet. Arbejdet med projektet må ikke indledes, før klagefristen er udløbet.
Sidst opdateret: 21.12.2017