Ulbjerg Møllebæk

Frilægning af 2 rørlagte strækninger i Ulbjerg Møllebæk

I 2014-15 lavede Viborg Kommune en undersøgelse af mulighederne for at fjerne to kortere rørlagte strækninger i Ulbjerg Møllebæk. En rørlagt strækning ved vandløbets udløb i Lovns Bredning samt en rørlagt strækning lige øst for Ulbjerg by.

Placering af de to rørlagte strækninger ses af nedenstående kort

Forundersøgelsen viste, at der var gode muligheder for at forbedre forholdene for fisk og anden vandløbsfauna ved at frilægge de 2 rørlagte vandløbsstrækninger.

Kommunen har efterfølgende søgt staten om tilskud til at gennemføre projektet. NaturErhvervstyrelsen har medio 2016 givet tilsagn om tilskud. 

Projektindholdet vil bestå i at fjerne størstedelen af de to rørlagte vandløbsstrækninger. Ved begge rørlægninger bevares en rørlagt strækning på nogle få meter.

Endelige lodsejeraftaler, detailprojektering og myndighedsbehandling forventes at ske i 2017. Anlægsarbejdet forventes gennemført i efteråret 2017.

Ultimo 2018 er projektet endnu ikke realiseret. Årsagen er, at en af de berørte lodsejere ikke ønsker at medvirke til projektet ved den øverst beliggende rørlagte vandløbsstrækning.

Projektet gennemføres med finansiering fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) og Miljø- og Fødevareministeriet.

     

Sidst opdateret: 05.02.2019