Simested Å

Vandløbsrestaurering i Simested Å mellem Skinderup Bæk og Borup Hede

I 2014-15 lavede Viborg Kommune en undersøgelse af mulighederne for at lave en vandløbsrestaurering ved at udlægge gydegrus og sten i Simested Å på strækningen fra Skinderup Bæks udløb i åen til lidt syd for Skinders Bro. Den berørte strækning som er ca. 2 km ses af nedenstående kort.

Forundersøgelsen viste, at der var gode muligheder for at forbedre forholdene for fisk og anden vandløbsfauna ved at udlægge grus i 4-5 gydebanker på strækningen.

Kommunen har efterfølgende søgt staten om tilskud til at gennemføre projektet. NaturErhvervstyrelsen har medio 2016 givet tilsagn om tilskud. 

Projektindholdet vil bestå i udlægning af 3-4 gydebanker på strækningen, suppleret af håndsten, for at forbedre de fysiske forhold for fisk og anden vandløbsfauna.

Endelige lodsejeraftaler, detailprojektering og myndighedsbehandling forventes at ske ultimo 2016-primo 2017, og anlægsarbejdet forventes gennemført i 2017.

Projektet gennemføres med finansiering fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) og Miljø- og Fødevareministeriet.

                          

                               

 

Sidst opdateret: 29.11.2016