Korreborg Bæk

Fjernelse af spærring i Korreborg Bæk som løber ud i Nørreå syd for Vejrumbro

I 2014-2015 lavede Viborg Kommune en forundersøgelse af mulighederne for at løse faunapassagemæssige problemer i Korreborg Bæk. Der er to spærringer i vandløbet. Et forholdsvis stort opstemningsanlæg ved Bro Mølle på vandløbets nedre del og et mindre rørstyrt ved Lille Fuglsang længere opstrøms.  Forundersøgelsen viste, at der var gode muligheder for at forbedre passagemuligheder for fisk og anden vandløbsfauna ved at etablere passage ved de to spærringer.

I 2016 søgte Viborg Kommune om tilsagn om tilskud til at gennemføre faunapassageprojekter ved de to spærringer i Korreborg Bæk. Medio 2016 gav NaturErhvervstyrelsen tilsagn om tilskud til gennemførelse af et projekt ved rørstyrtet ved Lille Fuglsang. Til gengæld meddelte NaturErhvervstyrelsen afslag på et projekt ved Bro Mølle. Styrelsens begrundelse var at projektet, ifølge styrelsens kriterier, ikke var omkostningseffektivt.

På den baggrund har Viborg Kommune arbejdet videre med et projekt som løser de faunapassagemæssige problemer ved rørstyrtet ved Lille Fuglsang.
Samtidig undersøges mulighederne for et kommunalt projekt ved Bro Mølle.

  
Kort der viser placering af rørstyrt ved Lille Fuglsang i Korreborg Bæk

Projektindholdet består i at føre vandløbet tilbage til det oprindelige forløb før rørstyrt og tilhørende rørlægning blev etableret.

Lodsejeraftale, detailprojektering, myndighedsbehandling og anlægsarbejde forventes gennemført i løbet af 2017-2018.

Projektet gennemføres med finansiering fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) og Miljø- og Fødevareministeriet

 

Sidst opdateret: 05.02.2019