Vindelsbæk - restaureringsprojekt

Dæmningen over Vindelsbæk

Viborg Kommune har i foråret 2015 gennemført et vandløbsrestaureringsprojekt i Vindelsbæk ved Rødkærsbro og samtidig lavet en ny sti

Viborg Kommune har sammen med de lokale lodsejere gennemført et vandløbsrestaureringsprojekt i Vindelsbæk. Det er gjort ved at lave stenstryg i vandløbet og lave to dæmninger.

Det betyder, at vandstanden er hævet, så vandet opstuves og forsinkes i ådalen, så der ikke længere skyller så store mængder af rødt og beskidt okker- og næringsholdigt vand og jord ud i Tange Å.

Samtidigt er der - også i samarbejde med de lokale lodsejere - forbedret og forlænget en eksisterende sti. 

Forhistorien om Vindelsbæk:

Vindelsbæk løber gennem Rødkærsbro til Tange Å, som løber videre i Tange Sø.

Vandløbet har altid været meget belastet med den røde jernforbindelse okker, som vaskes ud af den meget jernholdige jordbund i området – deraf navnet Rødkær.

Forstadiet til det røde okker er giftigt for fisk, så der har i mange år ikke kunnet leve fisk i Vindelsbæk. Vandløbet har derfor miljømæssigt en lav målsætning.

Vindelsbæk før restaurering - ræverød af giftigt okker
Vindelsbæk før restaurering - ræverød af giftigt okker

Det okkerholdige vandløb var tidligere et problem for det højere målsatte vandløb Tange Å, hvor der godt kan leve fisk og andre vanddyr.

Et andet problem i Vindelsbæk er de store afstrømninger, der kommer ved regn. En stor del af oplandet til Vindelsbæk er befæstede arealer i Rødkærsbro. Vindelsbæk tilføres derfor rigtig meget overfladevand.

Ved store regnskyl kan der derfor skylle meget store mængder vand via Vindelsbæk ud i Tange Å - se foto.

Vindelsbæk under kraftig regn
Dæmningen ved Vindelsbæk under kraftig regn

Den store vandføring gjorde tidligere, at vandmasserne gravede og eroderede i bunden og brinkerne af Vindelsbæk.

På den måde belastede Vindelsbæk Tange Å med store mængder af okker- og næringsholdigt vand og jord.

Vandløbsprojektet: 

Det er nu lavet en række stenstryg på strækningen fra nedstrøms Søndergade i Rødkærsbro til udløbet i Tange Å. Der er anvendt ca. 500 m³ stenmateriale til opbygning af strygene.

Strygene er dimensioneret på den måde, at vandstanden om sommeren står så tæt ved vandløbskanten som muligt. På den måde udvaskes der ikke længere så meget okker fra vandløbets omgivelser.

Der er desuden lavet to nye dæmninger i det nederste forløb af bækken. De er anlagt i en højde svarende til ca. 1,5 m over terrænkoten for det aktuelle sted. Begge dæmninger har et gennemgående rør med en dimension, der gør, at vandet stuver op ved store vandføringer. Herved stuver vandet op på markerne, og okkeren tilbageholdes i græsset.

Sti- og naturplejeprojektet:

Der var tidligere en lille tilgroet stump sti langs banelegemet. I forbindelse med vandløbsprojektet har Viborg Kommune foretaget naturpleje og forbedret stien.

Der er fældet opvækst, sat nye hegn og lavet en aftale med en lokal økologisk landmand om at få afgræsset engene med køer. Der er lagt nyt grus på stien, som også er lavet bredere og forlænget ud over engen og vandløbet.

Ideen med stisystemet kommer to steder fra: Dels fra rapporten ’Bynære Landskaber, Bjerringbro, Rødkærsbro, Sparkær, Stoholm’ fra 2013, dels fra ’Borgerplan for Rødkærsbro og Omegn 2015-17’.

I begge rapporter er der udtrykt lokale ønsker om en sti fra jernbaneoverskæringen i Rødkærsbro ad Voldvej ud forbi det gamle renseanlæg videre mellem jernbanen og Vindelsbæk frem til Vindelsbækvej. På det sidste stykke af strækningen er der ønsket spang, så man kunne komme over de våde områder.

Nu har man derfor fået mulighed for at gå en fin lille rundtur ad en 2 km lang sti. Stien går gennem de græssede enge langs banen og over den mest bynære af de to dæmninger over vandløbet. Herfra kan man følge landevejen tilbage til byen.

Det er håbet, at den udvidede naturpleje med tiden vil gøre, at naturen på engene vil blive bedre, så der fx bliver flere forskellige blomster, dyr og fugle at nyde undervejs på turen.

Og køerne er fredelige, så man kan roligt gå ind i indhegningen :-) Og husk - hvis du har hund med i indhegningen, SKAL den føres i snor!

Projektet blev indviet søndag den 7. juni 2015.

Sidst opdateret: 20.11.2018